Kомандироване на служители

Колективни трудови договори, приложими за командированите служители. Фокус върху (...)

В това издание Ви информираме за Вашите възможности, на работодател или на командирован служител, за да се запознаете с (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ?

РЕЧНИК

Добавки към заплатата : елементи, основани на личното положение на служителя по различни причини (старшинство на (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Възстановяване на командировани работници със защита на техните права И информация за (...)

Възстановяване на командировани работници за защита на техните права
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Права на командированите служители

Във Франция служителите, временно командировани на територията на страната, се възползват от разпоредбите от „твърдото (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Задължения на възлагащи органи и възложители във Франция в случай на (...)

Създаване на декларация за командироване и назначаване на представител Плащане на глоби Спазване на минималното (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Задължения на работодателя на командированите служители

За да командировате служители във Франция, предприятието трябва да изпълни няколко процедури : 1 - предварителна (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Накратко : командироване на служители

Вие сте предприятие, което не е установено във Франция и желаете да изпратите един или повече от наетите от Вас служители, (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...