Układy zbiorowe pracy dotyczące pracowników delegowanych Zestawienie praw gwarantowanych przez układy zbiorowe pracy w „dużych sektorach”.

W tej rubryce podajemy informacje dotyczące możliwości zapoznania się przez Państwa, w charakterze pracodawcy lub pracownika delegowanego, z poszerzonymi francuskimi układami zbiorowymi pracy, do których mają Państwo obowiązek się stosować lub których będą Państwo beneficjentami w okresie pobytu na terenie Francji. Proponujemy Państwu także pomoc w zapoznaniu się z prawami i obowiązkami wynikającymi z ogólnych układów zbiorowych pracy, które mają zastosowanie do niektórych sektorów i branż gospodarki zatrudniających co roku dużą liczbę pracowników delegowanych.

Układ zbiorowy pracy w rozumieniu prawa francuskiego jest tekstem wypracowanym w toku negocjacji zbiorowych przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcami, który :

  określa warunki zatrudnienia, pracy, szkoleń zawodowych oraz gwarancje społeczne ; dokument taki jest określany mianem układu zbiorowego, bowiem dotyczy wszystkich tych kwestii
  jeżeli dotyczy jednej z ww. kwestii, jest nazywany porozumieniem zbiorowym

Treści dotyczące pracowników delegowanych to wyłącznie porozumienia i układy w wersji poszerzonej, jeśli w świetle rozporządzenia ministra pracy o rozszerzeniu ich stosowania odnoszą się one do wszystkich przedsiębiorstw z danej branży.

Ustalenie właściwego układu zbiorowego :

Właściwy układ zbiorowy jest określany w zależności od czynności wykonywanych przez pracownika delegowanego w czasie jego pracy we Francji. Oznacza to, że w oparciu o pracę wykonaną przez pracownika delegowanego w jego miejscu pracy we Francji, właściwym układem zbiorowym jest układ mający zastosowanie do pracowników francuskich zatrudnionych przez przedsiębiorstwo, którego zasadnicza działalność jest taka sama jak wykonana przez pracownika delegowanego we Francji.

Po ustaleniu właściwego układu zbiorowego, postanowienia tego układu będą miały zastosowanie pod dwoma warunkami :
  Musi zostać wydane rozporządzenie o rozszerzeniu jego stosowania, aby układ ten mógł zostać uznany za mający ogólne zastosowanie, a tym samym odnoszący się do pracownika delegowanego
  Postanowienia układu muszą dotyczyć jednej z jedenastu branż wymienionych w art. L. 1262-4 kodeksu pracy („branż głównych”) w przypadku pracowników delegowanych od mniej niż trzynastu miesięcy.

Szczególny przypadek pracownika tymczasowego :
W rozumieniu dyrektywy 2008/104/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy oddelegowany do przedsiębiorstwa korzystającego z jego usług będzie podlegał tym samym układom i porozumieniom, nawet jeśli nie zostały one poszerzone, co układy i porozumienia mające zastosowanie w tym przedsiębiorstwie w kwestii czasu pracy, nadgodzin, przerw, okresów odpoczynku, pracy nocnej, urlopów, dni wolnych od pracy oraz wynagrodzenia.

Odniesienia do właściwego układu zbiorowego

1. Przede wszystkim można wejść do bazy danych układów zbiorowych, która jest dostępna pod adresem. W witrynie bazy danych, w zakładce u góry po lewej stronie należy wpisać słowo kluczowe dotyczące działalności pracownika delegowanego we Francji (np. rolnictwo).

2. W przypadku wyświetlenia dużej liczby odpowiedzi i w razie wątpliwości można wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie układu lub porozumienia zbiorowego mającego zastosowanie w Państwa sytuacji, do jednej z organizacji związkowych w branżach zawodowych we Francji : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale

3. Można także uzyskać dostęp do pełnego tekstu układu lub porozumienia zbiorowego odnoszącego się do Państwa przedsiębiorstwa i sytuacji, wyszukując go za pomocą słowa kluczowego w witrynie „Légifrance”

Prawa i obowiązki w głównych sektorach zatrudniających pracowników delegowanych we Francji

Poniżej znajdują się linki do dokumentów opisujących ogół praw pracowników oraz obowiązków pracodawców w branżach głównych sektorów zatrudniających pracowników delegowanych we Francji.

Roboty publiczne :