Glosariusz

Glosariusz słów i instytucji


Agencja pracy tymczasowej :
Przedsiębiorstwo, którego wyłączna działalność polega na tymczasowym udostępnianiu pracowników klientom lub przedsiębiorstwom użytkującym. Może ona wykonywać i fakturować wyłącznie to świadczenie polegające na udostępnianiu pracowników. Jest zobowiązana do uzyskania specjalnej gwarancji finansowej dotyczącej zapłaty należności dla pracowników.

DIRECCTE :
Regionalne dyrekcje ds. przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia. Na poziomie regionalnym są one głównymi interlokutorami dla przedsiębiorstw i podmiotów społeczno-gospodarczych. Posiadają kompetencje w zakresie kontroli, prowadzenia i doradztwa dla firm w dziedzinie prawa pracy. Inspekcja pracy podlega tym organom na poziomie terytorialnym, przy czym wykonuje swoje funkcje w sposób niezależny.
Aby skontaktować się z Direccte najbliższą miejscu Twojej działalności we Francji, przejdź do karty Direccte.

Dodatek na wyżywienie :
Przyznaje się go pracownikom, którzy wskutek warunków pracy zmuszeni są do zjedzenia posiłku, gdy nie mają łatwego dostępu do lokalu gastronomicznego lub nie mogą dostać się do lokalu udostępnionego im przez pracodawcę (np. na budowie lub w trakcie podróży służbowej).

Dodatek wakacyjny :
Element, który w rozumieniu orzecznictwa Unii Europejskiej oznacza zwyczajowe wynagrodzenie za okres odpoczynku, które należy się pracownikowi (inna nazwa : należność za niewykorzystany urlop).

Dodatek z tytułu długich wyjazdów :
Obejmuje koszty związane z wyjazdem, który uniemożliwia nocleg w miejscu zwyczajowego zamieszkania w kraju przyjmującym. Ma postać ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia oraz noclegu (czasem nawet drugiego mieszkania).

Dodatek z tytułu krótkich wyjazdów :
Obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi (transport, wyżywienie).

Dodatek z tytułu oddelegowania :
Jest nazywany również dietą dzienną. Kompensuje on niedogodności związane z oddelegowaniem, polegające na czyimś oddaleniu od zwyczajowego środowiska. Nie może być wypłacany z tytułu zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez pracownika z racji oddelegowania. Stanowi część wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa francuskiego i europejskiego.

Dodatki do wynagrodzenia :
Elementy wynikające z osobistej sytuacji pracownika rozpatrywanej w różnych aspektach (staż w firmie, ocena jego pracy, warunki pracy, lokalizacja stanowiska) lub też z sytuacji zbiorowej. Mogą mieć różne nazwy (premie, dodatki, zasiłki), ale wszystkie stanowią część wynagrodzenia z racji tego, że są wypłacane w zamian za wykonywaną pracę.

Dział medycyny pracy :
Pełni on funkcję prewencyjną w zakresie ochrony zdrowia oraz BHP. Prowadzi działania prewencyjne związane ze zdrowiem w pracy, doradza pracodawcom, pracownikom i ich przedstawicielom, tak aby uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia pracowników z racji wykonywanej przez nich pracy i zapewnia im opiekę medyczną.


Działalność zwyczajowa, stała i ciągła :
To pojęcie pozwala opisać oszustwo dotyczące zakładu. Chodzi o sytuację, gdy jakaś firma prowadzi zwyczajową, stałą i ciągłą działalność we Francji, nie będąc tam zarejestrowana i oddelegowuje pracowników do wykonywania pracy. Aby wykazać, że firma ma działalność zwyczajową, stałą i ciągłą we Francji potrzebny jest zbiór następujących poszlak (istnienie jednej z podanych poniżej poszlak nie jest wystarczające) :
• miejsce siedziby przedsiębiorstwa i jego działu administracyjnego,
• środki wdrożone w zakresie aktywności promocyjno-handlowej,
• ogólna liczba personelu administracyjnego pracującego odpowiednio w państwie członkowskim, w którym ustanowiono siedzibę firmę oraz na terytorium Francji, jak również czas trwania umów,
• miejsce rekrutacji pracowników oddelegowanych oraz miejsce, gdzie jest zawierana większość umów z klientami,
• ustawodawstwo właściwe dla umów zawieranych przez firmę z jednej strony z pracownikami, a z drugiej strony — z jej klientami,
• obroty generowane w obu państwach członkowskich.

Formularz lub dokument PDF A1 :
Ten formularz pozwala pracownikowi lub jego pracodawcy udowodnić fakt przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy udaje się on do innego państwa, aby prowadzić tam działalność zawodową. Poświadcza ustawodawstwo właściwe dla pracownika, który nie jest zarejestrowany w systemie państwa, w którym pracuje. Formularz wynika z przepisów o zabezpieczeniu społecznym, a nie z prawa pracy. Nie ma on związku z Deklaracją przed oddelegowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę CLEISS.

Gwarancja finansowa :
Zobowiązanie w formie poręczenia ustanowionego przez firmę udzielającą gwarancji wzajemnych lub instytucję udzielającą gwarancji zbiorowych, ewentualnie towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank, lub instytucję finansową mającą siedzibę na terenie Francji, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uprawnioną do udzielania poręczeń i prowadzenia działalności na terytorium Francji. Jej ustanowienie jest obowiązkowe w przypadku agencji pracy tymczasowej.

Podwykonawca :
Osoba fizyczna lub prawna, która będzie wykonywać pracę lub świadczyć usługi, które pozyskała z ramienia zleceniodawcy. Podwykonawca nigdy nie zawiera umów bezpośrednio z wykonawcą. W łańcuchu podwykonawstwa na wielu poziomach może istnieć kilku zleceniodawców i kilku podwykonawców.


Pracownik najemny :
Osoba otrzymująca wynagrodzenie, która świadczy pracę na rzecz pracodawcy i pod jego zwierzchnictwem. Istnienie stosunku podległości służbowej jest tu determinujące i charakteryzuje się uprawnieniem pracodawcy do wydawania poleceń i dyrektyw w celu skontrolowania pracownika i nałożenia sankcji w przypadku uchybień z jego strony. Status pracownika najemnego należy odróżnić od statusu pracownika niezależnego.

Pracownik niezależny :
W odróżnieniu od pracownika najemnego jest to osoba wykonująca pracę na rzecz innych, bez podlegania im.

Przedsiębiorstwo użytkujące :
Przedsiębiorstwo, które zwróciło się do agencji pracy tymczasowej o udostępnienie mu nowych pracowników na czas określony.

Roczny limit godzin nadliczbowych :
Oznacza pewną ilość godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w ciągu roku. Jest określany w umowach zbiorowych. W razie braku odpowiednich postanowień jest on określony dekretem i aktualnie wynosi 220 godzin w ciągu roku na jednego pracownika.

Sąd pracy :
Sąd parytetowy (składający się zarówno z przedstawicieli pracodawców, jak i pracowników) zajmujący się rozstrzyganiem indywidualnych sporów między pracodawcami a pracownikami związanymi umową o pracę zawartą na gruncie prawa prywatnego (dotyczy to również praktykantów). Pracownik (lub rzadziej pracodawca), który chce wnieść sprawę do tego Sądu, jest zobowiązany do przestrzegania różnych zasad (procedura, terminy przedawnienia). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Sankcja administracyjna :
Celem sankcji administracyjnej jest kara za niewłaściwe zachowanie. W odróżnieniu od sankcji karnej nie jest ona orzekana przez sąd karny. Uwzględniając ich różnorodność, przewidziano pewne gwarancje na rzecz podsądnego (prawo do respektowania zasady kontradyktoryjności, prawo do zgłoszenia uwag przed wymierzeniem sankcji). Na ogół są to sankcje pieniężne, ale czasem mogą mieć formę zawieszenia lub zakazu działalności lub też cofnięcia zezwolenia lub licencji.

Sektor branżowy :
Obejmuje przedsiębiorstwa wykonujące działalność, w przypadku której partnerzy społeczni uznali, że należy do niej stosować zbliżone, spójne warunki pracy, będące wynikiem zbiorowych negocjacji (porozumienie branżowe na temat jednego lub kilku szczególnych kwestii lub układ zbiorowy dotyczący całego spektrum indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy). Ramy sektora branżowego są definiowane zakresem stosowania porozumienia lub układu zawartego przez organizacje branżowe pracodawców oraz organizacje związkowe pracowników, które zostały uznane za reprezentatywne dla branży określonej rozporządzeniem Ministra pracy.

Status prawny przedsiębiorstwa :
Ramy prawne, to znaczy prawo właściwe dla przedsiębiorstwa, odpowiednio do jego przynależności państwowej, miejsca i rodzaju działalności. Jego forma prawna może być bardzo różna (od firmy jednoosobowej bez wyodrębnionego majątku (poza majątkiem jej szefa) po spółki kapitałowe mające wielu akcjonariuszy lub należące do międzynarodowej grupy).

Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym :
Ogólny termin obejmujący wszelkiego rodzaju świadczenia wykonywane normalnie za wynagrodzeniem przez podmiot mający siedzibę za granicą (z wyjątkiem zwykłego dostarczania produktów stanowiących czyjąś własność, na przykład na mocy aktu sprzedaży). Świadczone usługi obejmują w szczególności : a) działalność przemysłową, b) działalność handlową, c) działalność rzemieślniczą, d) działalność związaną z wykonywaniem wolnych zawodów.

Układy i umowy zbiorowe (branżowe i zakładowe) :
Teksty będące wynikiem zbiorowych negocjacji (prowadzonych między organizacjami związkowymi oraz reprezentującymi pracodawców) określające warunki dopuszczenia do pracy, zatrudnienia, szkoleń zawodowych oraz pracy, jak również gwarancje socjalne (układ) lub dotyczące tylko jednej z tych kwestii (umowa) i stosowane do pracowników jednego przedsiębiorstwa (porozumienie zakładowe) lub różnych przedsiębiorstw z danej branży (porozumienie branżowe). Są one nazywane rozszerzonymi porozumieniami branżowymi, kiedy na mocy rozporządzenia Ministra pracy w sprawie rozszerzenia porozumienia stosuje się je do wszystkich przedsiębiorstw z danej branży.

Warunki zakwaterowania uwłaczające ludzkiej godności :
Stan lokali, w których widoczne są nie tylko zwykłe uchybienia normom określonym przez Kodeks pracy lub Kodeks rolnictwa oraz rybołówstwa morskiego, ale również braki skutkujące poważnym naruszeniem godności pracowników. Możliwymi do wskazania poszlakami takich warunków są : widoczne zniszczenie lokali, poziom ich zabrudzenia, ich wielkość, liczba lub wyposażenie. Chodzi tu o sytuację, kiedy nagromadzenie braków, usterek lub uchybień w zakresie komfortu, czystości, higieny, ochrony lub prywatności wskazuje na pogardę dla osoby ludzkiej. Tak jest w przypadku, gdy lokal jest niehigieniczny, wyjątkowo brudny lub nieogrzewany, kiedy jego stan nie pozwala na utrzymanie elementarnej higieny lub gdy przejawia on nieprawidłowości, wskutek których korzystanie z niego jest niebezpieczne (niesprawna instalacja elektryczna itp.).

Wykonawca :
Termin bardzo często używany w branży budownictwa i robót publicznych. Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z prac zamówionych u jakiejś firmy lub jakiegoś świadczeniodawcy. W szerszym rozumieniu oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która — w ramach umowy zlecenia, umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług — zleciła wykonanie pewnej pracy lub usługi jakiejś innej osobie. Czasem nazywany jest też beneficjentem świadczenia, klientem, zamawiającym lub nabywcą. Generalnie wykonawca pełni również funkcję zleceniodawcy.

Wykroczenie :
Kategoria najlżejszego przestępstwa na gruncie prawa karnego.

Wynagrodzenie :
Ogół kwot wypłacanych pracownikowi w zamian za świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę. Zwyczajowo wynagrodzenie odróżnia się od pokrycia lub zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika przy okazji wykonywania swojego zawodu (zwłaszcza kosztów transportu).

Wynagrodzenie minimalne :
Dolny próg ustalony na mocy przepisów prawnych (minimalny SMIC, czyli minimalna płaca międzybranżowa wzrostu) lub umowne minimum stosowane w danej branży, o ile takowe istnieje i jest wyższe niż SMIC.

Zleceniodawca :
Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono zamówienia na roboty lub wykonanie usługi i która zawarła umowę z wykonawcą lub klientem. Kiedy ta osoba podzleca część lub całość robót lub świadczenia usług innej osobie fizycznej lub prawnej, staje się zleceniodawcą. Jeśli zleceniodawca nie pełni funkcji wykonawcy, jest on pośrednikiem między wykonawcą a podwykonawcą.