Задължения на възлагащи органи и възложители във Франция в случай на командироване

  Създаване на декларация за командироване и назначаване на представител
  Плащане на глоби
  Спазване на минималното възнаграждение
  Спазване на основните норми на трудовото законодателство
  Службата по трудова медицина и трудови злополуки
  Спазване на задължението за представителство на служителите
  Условия за настаняване на служителите
  Задължение за информиране на предприятията ползватели, ползващи командировани служители на установени извън Франция предприятия за временна заетост

Възлагащите органи и възложителите, които използват услугите на предприятия, установени извън Франция и командироват служители във Франция, са обвързани от определени задължения и отговорности, включително задължение за грижа в няколко области.

Всички задължения, приложими за възлагащите органи и възложителите, са приложими за предприятия, които използват командировани временни работници, изпратени от предприятия за временна работа, установени извън Франция.
По същия начин, чрез асимилация, учрежденията или предприятията, приемащи служители, командировани в рамките на вътрешна група, са обект на тези задължения за бдителност.

За повече информация относно задълженията на работодателя, установен извън Франция и командироването на служители на френска територия, кликнете тук.

Забележка : освен ако не е посочено друго, терминът „възлагащ орган“ ще обозначава и „възложител“ по отношение на връзката му с неговия пряк договарящ партньор.  

Създаване на декларация за командироване и назначаване на представител

Пряк договор с доставчици на услуги

Преди началото на командироването възлагащият орган трябва да провери дали доставчикът на услуги, с когото е сключил пряк договор и който командирова служители във Франция, наистина е изпълнил предишните си задължения по отношение на командироването, а именно предоставяне на Инспекцията по труда чрез телесервиз SIPSI, на предварителната декларация за командироване, включително назначаването на представител във Франция

Следователно възлагащия орган трябва да изиска от своя изпълнител да му бъде дадено преди началото на командироването на един или повече служители във Франция потвърждение за получаване на предварителната декларация за командироване. Той може да изиска това чрез телесервиз SIPSI.

Всички частни и публични възлагащи органи и възложители са обект на това изискване, с изключение на физически лица, които сключват договор за собствено ползване или за ползване от неговото непосредствено семейство (съпруг/съпруга, съжителстващ партньор или роднини по възходяща или низходяща линия).

Ако доставчикът на услуги, с когото е сключил пряк договор, не е потвърдил, че е получил декларацията преди началото на командироването, възлагащият орган е длъжен да подаде декларацията в рамките на 48 часа от началото от командироването чрез телесервиза SIPSI.

Изключения
Командировка за собствена сметка
командироването на служители само за сметка на работодателя се освобождава от предварителна декларация за командироване и назначаване на представител.

Командироване за краткосрочни услуги
за дейности, ограничено изброени с постановление, краткосрочните обезщетения или услуги, извършвани като част от еднократни събития, също са освободени от задължението за предварително деклариране на командироването и назначаването на представител. Постановлението определя за всяка идентифицирана дейност максималната продължителност на дейност във Франция през референтен период, за да се възползва от системата.

Включват се следните дейности :
 артисти ;
 ученици с международната мобилност ;
 спортисти и придружаващи ги членове на екипа
 официални делегати ;
 изследователи или преподаватели, участващи в симпозиуми, семинари и научни събития.

По-нататъшни правни справки
 Член L. 1262-4-1.
 Заповед от 4 юни 2019 г. за установяване на списъка на дейностите, посочени в член L. 1262-6 от Кодекса на труда.

Административни санкции

1) Ако възлагащият орган не изпълни задължението си да провери процедурите, които трябва да бъдат извършени от неговия доставчик на услуги (предварителна декларация и назначаване на представител), той подлежи на административна глоба в размер до 4000 евро на командирован служител и 8000 евро в случай на повторение.
2) Освен това, когато не е направена предварителна декларация за командироване нито от работодателя, нито от възлагащия орган, ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА може да прекрати предоставянето на международни услуги за период максимум до един месец.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за проверка на възлагащия орган или възложителя : членове L. 1262-4-1 и R. 1263-12 от Кодекса на труда.
 Санкция, предвидена в член L. 1264-3 от Кодекса на труда.
 Спиране на предоставянето на услуга : член R. 1263-4 от Кодекса на труда.

Преки или косвени подизпълнители и предприятия за временна работа

Задължението на възложителя да гарантира, че е подадена предварителна декларация за командироване е приложимо :
 за всеки от преките или косвени подизпълнители на изпълнителите, подизпълнители, които те трябва да приемат. В действителност, към момента на сключване на постановлението или договора и през цялото му времетраене възложителят, който желае да използва един или повече подизпълнители, трябва :

  • да приеме всеки подизпълнител ;
  • да приеме условията за плащане на всеки подизпълнител ;

 за всяко от предприятията, ангажирани с временна заетост, с които самите гореспоменати подизпълнители са сключили договор.

Това задължение се прилага по същия начин като тези, които се отнасят до прекия съизпълнител.

Административни санкции

1) Неспазването от страна на възложителя на задължението за проверка подлежи на административна глоба, когато работодателят сам не е изпълнил поне едно от двете задължения (предварителна декларация и назначаване на представител) : размерът на глобата е до 4000 евро на командирован служител и до 8 000 евро в случай на повторение в рамките на две години от датата на уведомяване за първата глоба. Общият размер на глобата не може да надвишава 500 000 евро.
2) Освен това, недекларирането на командироването (както от работодателя, така и от възложителя) може да бъде основание за прекратяване на предоставянето на международни услуги за период до един месец с решение на ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за проверка на възложителя : членове L. 1262-4-1 и R. 1263-12-1 от Кодекса на труда.
 Санкция, предвидена в член L. 1264-3 от Кодекса на труда.
 Спиране на предоставянето на услуга : член R. 1263-4 от Кодекса на труда.

Плащане на глоби

Възлагащият орган трябва да получи законно заверен документ от своя съизпълнител, удостоверяващ, че последният е платил, когато е приложимо, дължимите суми за глобите, предвидени във връзка с нарушение на изискванията за деклариране или в случай на измама в ядрото, гарантиращо за командированите служители. Този сертификат включва фамилното име, името на страната по договора и подписа на неин законен представител.

В случай на неплащане на глоби, предоставянето на международна услуга може да бъде прекратено или забранено от ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА за максимален период от два месеца с подновяване. Забраната или прекратяването се отменя само в случай на доказване от съответния работодател или от негов представител, ако е необходимо, за действителното изплащане на глобите, които са били предварително съобщени.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за проверка на възлагащия орган : член R. 1263-12
 Прекратяване предоставянето на услугата : член L. 1263-4-2

Спазване на минималното възнаграждение

Възлагащите органи и възложителите носят отговорност по отношение спазване на плащането на задължителната минимална работна заплата от техните изпълнители, от техните преки и косвени подизпълнители и договорните партньори на техните подизпълнители : възлагащият орган или възложителят, предупреден от контролен служител за неспазване на законната или конвенционална минимална заплата на служителите, командировани от един от тези доставчици, трябва да изиска веднага прекратяване на ситуацията.

Работодателят, който командирова служители и, когато е приложимо, договорният партньор на последния, уведомява възложителя или възлагащия орган в рамките на седем дни за предприетите мерки за прекратяване на ситуацията. Възложителят или възлагащият орган информира контролния служител за предприетите действия (или за отсъствието на действия) веднага след изтичане на този период.

При липса на узаконяване на докладваната ситуация, възлагащият орган или възложителят, освен ако не денонсира договора за предоставяне на услуги, ще бъде солидарно отговорен с работодателя на служителя за изплащане на възнаграждения и надбавки, дължими на всеки командирован служител, както и, когато даден служител е обхванат от френската схема за социално осигуряване, свързани социални вноски и вноски, дължими на органите, отговорни за тяхното събиране. В случай на неизплащане на минималната работна заплата от работодателя, възложителят или възлагащият орган, контролният служител уведомява писмено заинтересованите служители, че те могат да се обърнат към съда по трудови спорове, за да получат дължимите суми.

Всички частни и публични възлагащи органи и възложители са обект на това изискване (с изключение на физически лица, които сключват договор за собствено ползване или за ползване от техни близки роднини).

Санкции
Пълното или частично неплащане на законовата или конвенционална минимална заплата може също да доведе до прекратяване от страна на ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА на предоставянето на международни услуги за период максимум до един месец.
За повече информация относно минималното възнаграждение, на което има право служител, командирован във Франция, кликнете тук.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за бдителност по отношение на минималната работна заплата : член L.3245-2 от Кодекса на труда, членове R1263-15 до R1263-19.
 Прекратяване предоставянето на международни услуги : L. 1263-4-1.

Спазване на нормите на „твърдото ядро“ от трудовото законодателство

Когато някой от неговите преки или косвени подизпълнители не спазва разпоредбите, приложими за командированите служители за областите, изброени от твърдото ядро на трудовото законодателство (за повече информация кликнете тук), и той е информиран от писмено от контролен служител, инициаторът е длъжен писмено да разпореди на своя подизпълнител да прекрати тази ситуация.

След тази заповед и в рамките на 15 дни подизпълнителят трябва да информира писмено възлагащия орган за предприетите мерки за прекратяване на ситуацията.

След това възлагащият орган трябва да изпрати копие от отговора до контролния служител. При липса на писмен отговор от подизпълнителя, възлагащият орган разполага с два дни, за да информира контролния служител за трайното нарушение.

Санкции
За всяко нарушение на задълженията си за разпореждане и информация, споменати по-горе, възлагащият орган понася глоба от 5-ти клас (до 1500 евро)

Сериозните нарушения на Кодекса на труда (например, неспазването на седмичната почивка) също могат да доведат до прекратяване от страна на ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА на предоставянето на международни услуги за период максимум до един месец.

По-нататъшни правни справки
Задължение за бдителност от страна на възлагащия орган или възложителя по отношение на правилата на твърдото ядро от трудовото законодателство : член L. 8281-1 от Кодекса на труда

Службата по трудова медицина и трудови злополуки

Компетентната служба по трудова медицина за командировани служители е тази на предприятието - ползвател, когато командированите служители бъдат предоставени на нейно разположение или на предприятието - ползвател в случай на временно командировани работници. За повече информация относно SSTI кликнете тук.

Това е службата по трудова медицина, която извършва медицински прегледи и превантивни действия на работното място.

Приемащото предприятие, предприятието - ползвател или работодателят трябва да изпрати до службата по трудова медицина :
 данните за контакт на чуждестранното предприятие и на лекаря по трудова медицина : място на службата, период, характер на работата, рискове и др.
 имената на командированите служители, указвайки, ако е възможно, дали са получили еквивалентна медицинска помощ в своята държава по произход.

Действието на работното място се извършва по инициатива на здравната служба на предприятието - ползвател, а документите (доклади, наблюдения…), обикновено се изпращат на работодателя, а също и на възлагащия орган или възложителя.

В случай на трудова злополука се подава декларация за трудова злополука :
 в контекста на командироване за собствена сметка от работодателя, който изпраща служителя във Франция. Тази декларация включва :
1. името или търговското наименование, както и пощенските и електронни адреси, телефонните номера на предприятието или учреждението, което обикновено наема служителя, както и референциите за регистрацията му в професионален регистър или всички други еквивалентни справки ;
2. имената, датата и мястото на раждане, адреса на обичайно местожителство, националността и професионалната квалификация на жертвата ;
3. дата, час, място и подробни обстоятелства за произшествието, естеството и мястото на нараняванията и, ако е приложимо, срока на спиране на работата ;
4. самоличността и данните за контакт на свидетелите, ако е приложимо ;

 в други ситуации на командироване от страна на възлагащия орган или на възложителя. В този случай, в допълнение към задължителната информация, посочена по-горе, декларацията включва също името или търговското наименование на възлагащия орган или възложителя, неговите пощенски и електронни адреси, телефонни номера, както и, когато е приложимо идентификационния номер SIRET на учреждението.

Правни справки
 Задължение относно защитата на здравето от предприятието - ползвател или от възлагащия орган : член R. 1262-11 от Кодекса на труда.
 Задължение за подаване на сигнал за трудова злополука : член L. 1262-4-4 от Кодекса на труда.
 Съдържание на декларацията за трудова злополука : член L. 1262-4-4 от Кодекса на труда : член R.1262-2 от Кодекса на труда.

Спазване на задълженията за информиране на представителите на служителите от страна на възлагащия орган или възложителя

1. Задължение за информиране на представителите на служителите

За предприятия с над 300 служители

За да се информират представителите на персонала за използването или не на командированите служители, включени в предприятието, тоест предоставени им на разположение, социалният доклад на предприятието трябва да посочва :
• броя на служителите на предприятието, командировани извън Франция ;
• и броя на приетите командировани работници, независимо от обхвата на командироването (с изключение на командироване за собствена сметка).

Санкции
Закъснялото или непълно представяне на социалния баланс представлява нарушение и престъпление, възпрепятстващо функционирането на Икономическия и социален комитет, което се наказва с една година лишаване от свобода и глоба в размер на 7500 евро.

По-общо казано, фактът, че в предприятие с най-малко триста служители или в отделно учреждение с най-малко триста служители, липсата на ежегодно изготвяне и представяне на социален баланс на предприятието или учреждението на работнически съвет се наказва с глоба в размер на 7500 евро.

По-нататъшни правни справки
 Задължение, свързано със създаването на социален баланс : член L. 2312-30 от Кодекса на труда.
 Наказателни санкции : членове L. 2317-1 и L. 2317-2 от Кодекса на труда.

За предприятия с по-малко от 300 служители

с изключение на командировките, освободени от предварителни процедури за командироване (за повече информация, кликнете тук), предприятията, установени във Франция, които посрещат командировани служители, трябва да добавят към единния регистър на персонала (на хартия или безналично), който се води във всяко учреждение, копие от декларациите за командироване.

По този начин копията на декларациите за командироване са достъпни за представителите на персонала, както и за длъжностните лица и агентите, отговорни за осигуряване прилагането на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Санкции
Липсата на регистър, неподаването или забравянето за подаване на задължителна информация подлежи на глоба до 750 евро на служител.

По-нататъшни правни справки
Задължение, свързано с единния регистър на персонала : членове L. 1221-13 до L. 1221-15-1 от Кодекса на труда.

2. Задължение за създаване на Социален и икономически комитет

По отношение създаването на Социален и икономически комитет (CSE), за определяне на необходимия брой от 11 служители, изискван за създаването на такъв комитет, в персонала на приемащото предприятие се взимат предвид и командированите служители, предоставени на приемащото предприятие в продължение на дванадесет последователни месеца.

За допълнителна информация за CSE, кликнете тук.

Условия за настаняване на командированите служители

Възлагащите органи и възложителите носят отговорност относно условията за настаняване на служителите (командировани или не) на техните преки и непреки договарящи страни и подизпълнители.

Когато тези служители са настанени в условия за колективно настаняване, несъвместими с човешкото достойнство (сериозни недостатъци по отношение на комфорт, чистота, сигурност, защита или поверителност), възлагащият орган или възложителят трябва, според писменото изискване на контролен служител, да разпореди незабавно в писмен вид, работодателят да прекрати незабавно ситуацията. Възлагащият орган или възложителят уведомяват контролния служител за предприетите от работодателя действия в рамките на 24 часа след заповедта му.

При липса на ефективно регулиране от страна на работодателя на докладваната ситуация, възлагащият орган или възложителят са длъжни да поемат отговорността за колективното настаняване на служителите при условия, зачитащи стандартите, свързани със здравето и безопасността на работното място и следователно преместването на служителите в ново колективно настаняване при наличие на подходящи условия.
Всички частни и публични възлагащи органи и възложители са обект на това изискване (с изключение на физически лица, които сключват договор за собствено ползване).

Настаняването на командировани служители при недостойни условия може също да доведе до прекратяване от страна на ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА на предоставянето на международни услуги за период максимум до един месец.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за бдителност на възлагащия орган и възложителя по отношение на жилищните условия : членове L. 4231-1 и R. 4231-3 от Кодекса на труда.
 Определяне на минималните условия за настаняване, които трябва да се спазват.

  • Общ случай : член R. 4228-26 до R4228-37 от Кодекса на труда.
  • Отрасъл за строителство и благоустройство : членове L. 4534-146 до L. 4534-151 от Кодекса на труда.
  • Селскостопански сектор : членове R. 716-1 до R. 716-25 от Кодекса за селски и морски риболов.

     Санкция в случай на настаняване при условия, които нарушават достойнството : член 225-14 от Наказателния кодекс.

Задължение за информиране за предприятията ползватели, ползващи командировани служители, предоставени от установени извън Франция предприятия за временна заетост

Установено във Франция предприятие ползвател, използващо командировани служители, предоставени от установено извън Франция предприятие за временна заетост, следва да го информира за нормите, приложими по отношение на неговите служители в областта на трудовото възнаграждение за срока на работата им във Франция.

Установено извън Франция предприятие ползвател, което използва за дейността си във Франция командировани служители, предоставени от предприятие за временна заетост, установено също извън Франция, следва преди командироването да го информира както за командироването, така и за нормите, приложими по отношение на неговите служители за срока на работата им във Франция. За да се запознаете с информацията, която трябва да предоставите, кликнете тук.

По-нататъшни правни справки :
 Задължение за информиране за установено във Франция предприятие ползвател : член L.1262-2 от Кодекса на труда (V).
 Задължение за информиране за установено извън Франция предприятие ползвател
член L.1262-2 от Кодекса на труда (IV) ; постановление от 28 юли 2020 г.