Задължения на работодателя на командированите служители

За да командировате служители във Франция, предприятието трябва да изпълни няколко процедури :
1 - предварителна декларация за командироване на служители във Франция ;
2 - определяне на представител ;
3 – задължителна професионална идентификационна карта в отрасъла на строителството и благоустройството ;
4 - членство в платен фонд и фонд за отпуск при „вредни условия“ за отрасъла на строителството и благоустройството и за отрасъла на развлеченията ;
5 – задължение на работодателя да съхранява и предоставя на Инспекцията по труда документи, свързани с командированите му служители и неговата дейност ;
6 – задължения, специфични за предприятията за временна заетост (финансова гаранция).

Тук са представени специфичните задължения на главните изпълнители и собствениците на проекти.

1 - Предварителна декларация за командироване на служители във Франция ;

Работодателят, който командирова служителите, трябва да изпрати преди началото на командироването във Франция предварителна декларация за командироване в Инспекцията по труда по място на изпълнение на предоставянето на услугата, с помощта на интернет портала SIPSI. Когато услугата се предоставя на различни места, декларацията се изпраща до инспекцията по труда в първото място на изпълнение.

При анулиране на командироването или промяна в предварително определените дати за командироване работодателят е длъжен да анулира или да коригира предварителната си декларация с помощта на дистанционната услуга SIPSI.

От друга страна, когато срокът на командироване е по-дълъг от 12 месеца, работодател, който желае да дерогира прилагането на статута на дългосрочно командирован служител (вж. рубриката „Командировани служители : вашите права“) за максимален допълнителен срок от 6 месеца, следва да попълни — с помощта на дистанционната услуга SIPSI — предварителната декларация за командироване на съответните работници и служители, като посочи продължителността на желаната дерогация и мотивите (например : забавяне на обекта поради неблагоприятни метеорологични условия, недоставяне на необходимо оборудване…). Тази формалност трябва да бъде изпълнена преди изтичане на 12-месечния срок на командироване. Ако това не бъде направено, считано от 13-ия месец ще се прилагат всички законоустановени и договорени (в общоприложимите колективни трудови договори) условия на труд и заетост, отнасящи се до служителите, работещи в установени във Франция предприятия, с изключение на условията, уреждащи сключването и прекратяването на трудовия договор и професионалните схеми за допълнително пенсионно осигуряване (член L.1262-4 II от Кодекса на труда). При смяна на един командирован служител с друг на същото работно място 12-месечният срок се счита за достигнат, когато кумулираната продължителност на командироване на служителите, сменили се един след друг на същото работно място („същата работа на същото място“) е равна на 12 месеца.

Изключения

Командировка за собствена сметка
Командироването на служителите само за сметка на работодателя се освобождава от предварителна декларация за командироване и назначаване на представител.

По искане на Инспекцията по труда той трябва незабавно да представи документите, изброени в член R. 1263-1 от Кодекса на труда, с изключение на документите, свързани с медицинския преглед, и тези, свързани с действителната дейност на предприятието, които са представени в срок, който не може да бъде по-голям от петнадесет дни.

Командировка за краткосрочни услуги
За дейности, ограничено изброени с постановлението от 4 юни 2019 г. за установяване на списъка на дейностите, посочени в член L. 1262-6 от Кодекса на труда, краткосрочните услуги или такива като част от еднократни събития също са освободени от задължението за предварително деклариране на командироването и назначаването на представител. Постановлението определя за всяка идентифицирана дейност максималната продължителност на дейност във Франция през референтен период, за да се възползва от системата.
Включват се следните дейности :
 артисти ;
 ученици с международната мобилност ;
 спортисти и придружаващи ги членове на екипа
 официални делегати ;
 изследователи или преподаватели, участващи в симпозиуми, семинари и научни събития

Освен това като част от тези краткосрочни обезщетения работодателят, установен извън Франция, има период, който не може да надвишава 15 дни, за да представи документите, изброени в член R. 1263-1, за искане от Инспекцията по труда относно мястото, където ще се извършва услугата.

По-нататъшни правни справки
 Заповед от 4 юни 2019 г. за установяване на списъка на дейностите, посочени в член L. 1262-6 от Кодекса на труда.
 Списък на документите, които трябва да бъдат представени по искане на Инспекцията по труда : член R. 1263-1 от Кодекса на труда.

Какво да декларирам ?

Декларацията за командироване на портала SIPSI, позволява на предприятието да посочи свой представител.

Декларацията за командироване трябва да включва :

В рамките на предоставяне на услуга или вътрешногрупово командироване В контекста на предоставянето на временни работници от агенция за временна заетост
1° Информация, отнасяща се до предприятието, което обикновено наема командирован(и) служител(и).
2° Информация, свързана с френското предприятие, което получава услугата.
3° Информация, свързана с командированите служители.
4° Информация за работното време.
5° Когато е приложимо, мястото (местата) за настаняване на командированите служители.
6° Условията за поемане от работодателя на професионални разходи (разходи за, храна, настаняване).
7° Информация, свързана със социалното осигуряване за командированите служители.
Назначаване на представител на предприятието на френска земя (самоличност, данни за контакт, указание за съгласие от заинтересованата страна, дата на влизане в сила и продължителност) и ако става въпрос за специално упълномощено за целта лице (име или име на предприятието, SIRET).
1° Информация, отнасяща се до предприятието, което обикновено наема командирован(и) служител(и).
2° Идентификация на организацията, от която е получена финансова гаранция или еквивалентна гаранция в държавата по произход.
Назначаване на избрания във Франция представител от предприятието за временна работа самоличност, данни за контакт, указание за приемане от заинтересованата страна, дата на влизане в сила и продължителност), и ако става въпрос за специално упълномощено за целта лице (име или име на предприятието, SIRET).
4° Предоставена информация относно служителите.
5° Информация, свързана с предприятието – ползвател.
6° Информация за работното време.
7° Когато е приложимо, мястото (местата) за настаняване на командированите служители.
8° Условията за поемане от работодателя на професионални разходи (разходи за, храна, настаняване).
9° Информация, свързана със социалното осигуряване за командированите служители.

Административни санкции

Ако предварителната декларация за командироване не бъде предадена на платформата SIPSI, работодателят подлежи на глоба до 4000 евро на командирован служител (8 000 евро в случай на повторение в рамките на две години) с общ лимит от 500 000 евро (член L. 1264-3 от Кодекса на труда).

2 - Назначаване на представител на френска територия

Предприятието трябва да назначи представител, присъстващ на френска земя, по време на услугата, която изпълнява задълженията, наложени от него от името на работодателя.

Декларацията от интернет портала SIPSI представя назначаването на представителя. Това назначение съдържа следната информация, преведена на френски език :
 името или името на предприятието, както и когато става въпрос за специално упълномощено за целта лице, номер SIRET ;
 данни за контакт (имейл адрес и телефонен номер) ;
 посочване на мястото на съхранение на националната територия или условията за достъп до документите, които трябва да бъдат предоставени на контролните служители.

Преди това предприятието, което командирова служители, трябва да е получило съгласието на представителя за назначаването на последния за извършването на тези работни проекти.

Представителят на предприятието : неговата роля и отговорности

Представителят на предприятието, командироващо служители във Франция, е отговорен през целия период на командироване да осъществява връзка с представителите на контролните органи от Инспекцията по труда (но също така и с органите на съдебната полиция, данъчното облагане, митническите и социалноосигурителните фондове) и да съхранява на разположение на представителите на контролните органи определени документи, които той може да предаде на хартиен или електронен носител.

Няма конкретно условие по отношение на качеството на представителя : Това може да бъде всяко лице, способно да изпълнява тази дейност (да представя документите и да общува с представителите на контролните органи). При тези условия това може да бъде клиентът или евентуално един от командированите служители (лицето трябва да бъде лесно достъпно по имейл или по телефон).

Изключения
Командироване за собствена сметка и за дейностите, посочени в постановлението от 4 юни 2019 г., не подлежи на задължение за назначаване на представител на предприятието.

По-нататъшни правни справки
 Задължение за назначаване на представител на предприятието : член L. 1262-2-1 от Кодекса на труда.
 Заповед от 4 юни 2019 г. за установяване на списъка на дейностите, посочени в член L. 1262-6 от Кодекса на труда.

Представителят не може да носи отговорност вместо работодателя за задълженията на последния. Той обаче е отговорен за нарушения, които той лично извършва, като нарушение, възпрепятстващо изпълнението на задълженията на служител на Инспекцията по труда (например, член L. 8114-1 от Кодекса на труда).

Административни санкции

Ако назначаването на представител на предприятието не е приключило, работодателят подлежи на глоба в размер на 4000 евро максимум на командирован служител (8 000 евро в случай на повторение в рамките на две години) с общ размер от 500 000 евро (член L. 1264-3 от френския Кодекс на труда).

3 - Професионална идентификационна карта в отрасъла на строителството и благоустройството (BTP)

Всеки работодател, чиито служители извършват, ръководят или организират, дори на случаен, вторичен или спомагателен принцип, строителни или благоустройствени работи, е длъжен да поиска професионална идентификационна карта, наречена „карта от строителния сектор“, за съответните служители.

Предупреждение
Това задължение важи и за същата работа за предприятия, които използват временно командировани служители.

За да получи картата, работодателят трябва преди командироването да направи за всеки съответен служител декларация за командироване пред Union des Caisses de France (UCF, органът за управление на картите), чрез онлайн платформата. Той прави тази декларация, след като е изпратил предварителна декларация за командироване с помощта на дистанционната услуга SIPSI. Номерът на предварителната декларация за командироване позволява по този начин автоматично да се възстанови предварително въведената информация в дистанционната услуга SIPSI. Преди да направи декларацията за искане на карта, работодателят информира служителя за предаването на лични данни, отнасящи се до него, към UCF. Работодателят следва също така да предаде на работника или служителя документа, съдържащ информация за действащата френска трудовоправна нормативна уредба, достъпен на сайта на UCF.

Когато командированият служител е временен служител, нает от предприятието за временна заетост, установено извън Франция :
 предварителната декларация за командироване винаги се подава от работодателя, предприятието за временна заетост ;
 от друга страна, заявката за карта от строителния сектор се прави не от работодателя, а от предприятието – ползвател, независимо дали е установено в или извън Франция (случай на командироване в предприятието – ползвател, установено извън Франция, което изпраща съответния служител във Франция за изпълнение на работата му). След това заявката се прави директно онлайн на сайта за карта от строителния сектор от предприятието – ползвател.

По-нататъшни правни справки
 Професионална идентификационна карта за служители в строителството и благоустройството : член L. 8291-1 от Кодекса на труда.
 За командировани служители : член R. 8293-2 от Кодекса на труда.

За да разберете повече за картата от строителния сектор кликнете тук.

4- Членство в платен фонд и във фонд за отпуск „вредни условия“

Работодателите, установени извън Франция, в отрасъла на строителството и благоустройството (BTP) и в отрасъла на развлеченията (тоест тези, чиито командировани работници, предвид тяхната дейност, осъществявана във Франция, са обект на разширени колективни френски трудови договори и споразумения в отрасъла на строителната индустрия и развлеченията), трябва да се присъединят и да плащат вноски за служителите във фонд за отпуск при вредни условия, установен за тези професии. В отрасъла на строителството и благоустройството работодателите също трябва да плащат обезщетение на служителите в случай на вредни условия.

Трябва да се отбележи, че фондовете за отпуск се създават и за служители на предприятие за автомобилен транспорт и докери.
Фондът за отпуск се използва за управление и изплащане на платените отпуски, към служителите. Фондът за платен отпуск заема мястото на работодателите при изплащане на надбавки, финансирането на които се осигурява от вноски, които са предмет на работодателите.

Въпреки това предприятията, командироващи служители, които могат да докажат, че вече са свързани с фонд или еквивалентна схема в своята държава по произход (отпуск, както и фонд за вредни условия в отрасъла на строителството и благоустройството), са освободени от това задължение.

Наказателни санкции :
В случай на неспазване на задължението да се присъедини към фонд за платен отпуск, работодателят носи отговорност за нарушение от 5 клас, колкото пъти са засегнати съответните служители.

Задължение за присъединяване към предприятия от отрасъла на строителството и благоустройството

а) Общ случай

 Строителните предприятия трябва да се присъединят и да плащат вноски във Фонда за отпуск при вредни условия в отрасъла на строителството и благоустройството на мястото, където се предоставя услугата. След първоначалното командироване и първа принадлежност е възможно да продължите да се придържате към първия фонд, наречен след това „референтен“ фонд.
 Предприятията в отрасъла на обществените работи трябва да се присъединят и да плащат вноски в Националния фонд за благоустройство на предприятията (CNETP).

За повече информация относно Фонда за отпуск при вредни условия в отрасъла на строителството и благоустройството кликнете тук.
За повече информация относно Националния фонд за благоустройство на предприятията кликнете тук.
б) Изключения

Следните са освободени от членство :
 Предприятията в отрасъла на строителството и благоустройството, установени в Германия, Австрия и Италия по рамкови споразумения, договорени с френските фондове за платен отпуск. Тези предприятия трябва да декларират служителите, които командироват във Франция, към фондовете за присъединяване на държавата по установяване и да изпратят тази декларация до компетентния Френски фонд за платен отпуск.
 Предприятията, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в една от държавите, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако оправдаят, че служителите, които командироват във Франция, се ползват за периода на командироването от същите права при условия, най-малко еквивалентни на тези, предвидени във френското законодателство. Когато тези предприятия са свързани с институция, еквивалентна на фонда за платен отпуск (както и схемата за обезщетение за вредни условия в отрасъла на строителството и благоустройството) в държавата, в която са установени, те трябва да докажат, че са в крак със задълженията си към тази институция от датата на началото на обезщетението и че продължават да правят осигурителни вноски по време на временното командироване.

Задължение за присъединяване към предприятия от отрасъла на развлеченията

Платеният годишен отпуск на художествено-техническия персонал, работещ периодично, се заплаща от спектаклите към Фонда за отпуск. Работодателят, който командирова артисти или шоутехници във Франция, трябва да се присъедини и да прави осигурителни вноски за това.
Повече информация е налична на уебсайта на Audiens и в ръководството за показване на отпуски, включително често задавани въпроси.

Следните са освободени от членство :
 предприятия, в които всички служители, изпратени във Франция, са били непрекъснато назначени в продължение най-малко на 12 месеца, предхождащи искането за отпуск при същия работодател ;
 когато предприятията, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, докажат, че служителите, които командироват, се ползват за периода на командироването от същите права при условия, най-малко еквивалентни на тези, предвидени във френското законодателство. Когато в страната, в която са установени, тези предприятия, те са свързани с институция, равностойна на фонда за платен отпуск, те трябва да докажат на Audiens, че са актуални със задълженията си към тези институции от датата на началото на обезщетението и че те продължават да правят вноски в компетентната институция в периода на временното командироване.

5- Задължение на работодателя да съхранява и предоставя на Инспекцията по труда документи, свързани с командированите му служители и неговата дейност

Инспекцията по труда е контролният орган, чиято основна задача е да гарантира спазването на трудовото законодателство във Франция.

Инспекторът по труда има право да влезе в заведението, в помещенията, в които надомните работници извършват работа, и в общите помещения за колективно настаняване на работници (освен в случай на несъгласие на хората, осъществяващи надомна работа в наетите помещения). Той има право да разпитва служителите (и всяко лице, което е на мястото, където се осъществява контрола) с цел събиране на лична информация (самоличност, място на пребиваване…) и информация, свързана с условията на работа и командироване.

В случай на нарушение той може да състави доклад, който да изпрати до прокурора. Той може също така да открие нарушение на задълженията, свързани с командироването, и да предложи административна глоба до компетентния регионален директор. Той информира заинтересованото лице за фактите, които биха могли да представляват нарушение или подлежат на административно наказание, както и за наложените санкции.

В допълнение към това общо задължение, за да се позволи на Инспекцията по труда да провери спазването на правилата за командироване, документите на френски език (със сумите, преобразувани в евро), посочени в Кодекса на труда, трябва да бъдат представени незабавно при поискване от Инспекция на труда.

Изключения
За ситуации, свързани с командироване за собствена сметка (единствено за сметка на работодателя) и за краткосрочни дейности и еднократни събития (списъкът на които е определен с постановление от 4 юни 2019 г.), се предвиждат крайни срокове :
Командировка за собствена сметка
По искане на Инспекцията по труда работодателят, установен извън Франция, трябва незабавно да представи документите, изброени в член R. 1263-1 от Кодекса на труда, с изключение на документите, свързани с медицинския преглед, и тези, свързани с действителната дейност на предприятието, които са представени в срок, който не може да бъде по-голям от петнадесет дни.

Командировка за краткосрочни услуги
По искане на Инспекцията по труда работодателят, установен извън Франция, има период, който не може да надвишава 15 дни, за да представи документите, изброени в член R. 1263-1.

Документите, преведени на френски език, се съхраняват и представят незабавно

1- Документи, свързани със ситуацията на командированите служители

Работодателят или неговият представител има задължението да съхранява и представя пред Инспекцията по труда незабавно посочените по-долу документи, включително информация, свързана с командированите служители.

а) Каквато и да е продължителността на командироването, трябва да се съхранява :
 всеки документ, удостоверяващ действителното изплащане на трудовото възнаграждение ;
 справката за часовете, посочваща началото, края и продължителността на ежедневното работно време на всеки служител ;
 документа, удостоверяващ „еквивалентен“ медицински преглед в държавата по произход ;
 където е приложимо, разрешението за работа позволява на служител от трета държава да упражнява дейност във Франция

И

б) За период на командироване, по-голям или равен на един месец :
фишове за заплащане на всеки командирован служител или всеки еквивалентен документ, удостоверяващ възнаграждението и включващ следната информация :
 трудово възнаграждение ;
 период и работно време, за които се отнася заплатата, като се прави разлика между часовете, платени по стандартната ставка, и тези с увеличение ;
 отпуск и официални празници и свързани с тях компоненти на възнаграждение ;
 условия за фонд при отпуск и вредни условия, ако е приложимо ;
 ако е приложимо, наименованието на колективния трудов договор, приложим към отрасъла на служителите

ИЛИ

в) За период на командироване, по-малък от един месец :
всеки документ, който предоставя доказателство за съответствие с минималното възнаграждение.

2- Документи, свързани с предприятието, което командирова служителя

Работодателят или неговият представител има задължението да съхранява и представя незабавно изброените по-долу документи, доказващи, че предприятието, което командирова служители, извършва реална и съществена дейност в своята държава на установяване.
 Когато това е предмет на писмен документ, трудов договор или друг еквивалентен документ, удостоверяващ по-специално мястото на назначаване на служителя,
 Всеки документ, удостоверяващ приложимото право към договора, обвързващ работодателя и договарящата страна, установен на националната територия,
 Всеки документ, удостоверяващ броя на сключените договори и размера на оборота, който предприятието реализира в своята държава на установяване и във Франция.

Ако предприятието е установено извън Европейския съюз, е предоставен документ, удостоверяващ легитимността му по отношение на социалната закрила на служителите в рамките на командироване при прилагане на международно социалноосигурително споразумение, договорено с Франция, или при липса на приложимо споразумение, удостоверение за предоставяне на социална декларация, изготвена от Националния център за чуждестранни предприятия, датиращ от по-малко от шест месеца.
Тези документи трябва да се съхраняват в страната (на работното място или в случай на физическа невъзможност, на всяко друго място, достъпно за представителя), освен ако няма начин за достъп до тях и незабавно консултиране с тях от националната територия (например отдалечен достъп до интернет сайт). На практика документите могат да бъдат докладвани на контролния служител на хартиен или електронен носител.

Санкции
1) Непредставянето на тези документи, преведени на френски език, се наказва с административна глоба в размер до 4000 евро на командирован служител (8000 евро в случай на повторение в рамките на период от две години) в общ размер от 500 000 евро.

2) Административният орган, а именно ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, може да реши да преустанови предоставянето на услуги за период от максимум един месец, когато работодателят не представи документите, преведени на френски език, изисквани от Инспекцията по труда за наблюдение на спазването на задължителната минимална работна заплата, минималната продължителност на дневните и седмични почивки и максималното дневно и седмично работно време. Същото се прилага, ако той представя умишлено неверни документи.

3) Възпрепятстването на изпълнение на задачите на служител на Инспекцията по труда е престъпление, наказуемо с една година лишаване от свобода и глоба от 37500 евро.

По-нататъшни правни справки
 Относно задължението за представяне на документи на френски език : член L. 1263-7 от Кодекса на труда.
 Относно документите, които трябва да бъдат предоставени на Инспекцията по труда : член R. 1263-1 от Кодекса на труда.
 Административна глоба, предвидена за неспазване на задължението за представяне на документите на френски език : член L. 1264-1 от Кодекса на труда.
 Спиране на услугата за срок не повече от един месец : член L. 1263-4 от Кодекса на труда.
 При пречка за контрол от Инспекцията по труда : член R. 8114-1 от Кодекса на труда.

Други документи, които трябва да бъдат представени на инспекцията по труда

Френската инспекция по труда може да поиска други документи, за да се провери спазването на прилагането на трудовото законодателство :

 по време на посещенията си служителите от Инспекцията по труда могат да поискат също представянето на всички книги, регистри и документи, изисквани от Кодекса на труда или от законовата разпоредба, свързана с трудовия режим. Тези документи обаче не са предмет на задължение за превод на френски език ;
 служителите, осъществяващи контрол, могат да бъдат представени и да получат незабавно копие на всички документи, доказващи спазването на разпоредбите на Кодекса на труда за разследване и разкриване на незаконни нарушения в работата ;
 служителите, осъществяващи контрол могат да бъдат придружени от заклет преводач.

Санкции
В случай на възпрепятстване, т.е. отказ от страна на работодателя да подаде информация за проверка или когато предостави на инспектора по труда невярна информация или информация, в която са разкрити неточности, последният може да бъде лишен от свобода за една година и да понесе глоба от 37500 евро.
В случай на отказ да представи книги, регистри и документи, които задължително се изискват от Инспекцията по труда, работодателят понася глоба в размер до 450 евро.

По-нататъшни правни справки
 При пречка за контрол от Инспекцията по труда : член R. 8114-1 от Кодекса на труда.
 Санкция при непредставяне на Инспекцията по труда на книги, регистри и документи, които са задължителни : член R. 8114-2 от Кодекса на труда.

6- За предприятия за временна работа (ETT) :

В допълнение към задълженията, предвидени за предприятията, които командироват служителите си във Франция, предприятията за временна работа (ETT), създадени извън Франция, които предоставят на разположение на предприятие – ползвател временни служители във Франция, са обект на специфични задължения, следвайки съответствието с разпоредбите, специфични за законодателството за временна заетост във Франция и приложимо към ETT, установени там :

Спазване на френските разпоредби, специфични за временната заетост

Предприятията за временна заетост, установени извън Франция, които предоставят своите временни служители на разположение на френски предприятия – ползвател, трябва да прилагат всички френски правила за временна работа (вж. „Норми, уреждащи договорите за временна заетост“) ;
 правилата, свързани със случаи, при които е разрешено използването на временна работа ;
 правилата, свързани с договора за назначаване, сключен между предприятието за временна заетост и служителя ;
 Правилата, свързани с договора за осигуряване, сключен между предприятието за временна заетост и предприятието – ползвател (със задължителната информация, предвидена в член L. 1251-43 от Кодекса на труда).

Временните служители, командировани във Франция, се ползват от същите законни и договорни права като другите служители, работещи във предприятието – ползвател, по отношение на работното време, комуналните услуги (транспорт, заведения за хранене, билети за ресторанти, душове, съблекални и т.н.) и възнаграждение (най-малко равно на това на служител на предприятието – ползвател с квалификация, равностойна на тяхната) :
 възползват се от надбавката за приключване на командировката, като изключение от това са временните служители, които имат постоянен договор в своята държава по произход ;
 трябва да бъдат упоменати в единния регистър на персонала на френското предприятие – ползвател ;
 трябва да бъдат включени в работната сила на френското предприятие – ползвател.

Санкции
В случай на неспазване на тези разпоредби, Инспекцията по труда изготвя доклад. След това предприятието за временна заетост подлежи на глоба от 3750 евро (в случай на повторно нарушение, подлежи на глоба от 7000 евро и шест месеца лишаване от свобода).

По-нататъшни правни справки
 Правни задължения на предприятията за временна заетост, които командироват служители във Франция : член L. 1262-4 и L. 1251-1 и сл. от Кодекса на труда.
 В случай на неспазване на специфичните разпоредби за временна заетост : членове L. 1255-1 и следващите от Кодекса на труда.

Допълнителни документи за представяне в случай на проверка

Следните документи са в допълнение към общия списък на документите, които трябва да бъдат представени в случай на инспекционна проверка на френски език :
 документ, удостоверяващ получаването на финансовата гаранция (или доказателство за еквивалентна гаранция в държавата по произход) ;
 Документи, съдържащи задължителната информация от договора за командировка и осигуряване.

Финансова гаранция

Както всяко предприятие за временна заетост, опериращо във Франция, предприятието за временна заетост, установено в чужбина, трябва да предостави финансова гаранция, за да осигури плащането на всички заплати и дължими принадлежности на командированите служители през целия период на командироване на френска територия, в случай на неизпълнение от негова страна.

Финансовата гаранция произтича от гаранционен ангажимент, договорен с предприятие за взаимна гаранция, колективна гаранционна организация, или застрахователно предприятие, банка, или финансово учреждение, установено във Франция, в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство и оправомощено да издава гаранции, които да се упражняват на френска територия.

Финансовата гаранция, договорена в чужбина, трябва да посочва името на предприятието гарант, адреса му, датата на влизане в сила, срока на валидност. Тя трябва да посочва името на предприятието за временна заетост и гарантираната сума. Тази сума трябва да покрива всички заплати, надбавки и принадлежности на временните служители, командировани на френска територия, включително надбавката за приключване на командировката, ако има такава, и компенсационната надбавка за платен отпуск.

Във всички документи относно предприятието за временна заетост (договори за осигуряване и договор за командироване), подробностите за финансовата гаранция, както и покритите задължителни гаранции (изплащане на заплати и дължими принадлежности, изплащане на дължими надбавки) трябва да се споменат.

Гаранциите, договорени с предприятия, установени в държава-членка на Европейското икономическо пространство или в Швейцария, се считат за еквивалентни, стига да предлагат същата степен на защита на командированите временни служители като финансовата гаранция, която трябва да бъде записана от ETT на френски език.

Санкции
В случай на неизпълнение на финансова гаранция Инспекцията по труда изготвя доклад. След това предприятието за временна заетост подлежи на глоба в размер на 3750 евро.

По-нататъшни правни справки
 Повече подробности относно финансовата гаранция на ETT : член L. 1251-49 от Кодекса на труда.
 При неизпълнение на финансовата гаранция : членове L. 1255-2 и следващите от Кодекса на труда.

Задължения на предприятията ползватели

Предприятието – ползвател на командировани временни служители, установени или извършващи дейност на национална територия, трябва :
 да спазва правилата, свързани с използването на договори за назначаване, както за временните служители, така и за наетите във френските предприятия за временна работа ;
 да ги включи в единния регистър на персонала ;
 да ги взема под внимание в работната си сила за изчисляване на социалните прагове.