Odwołanie pracowników oddelegowanych w celu obrony ich praw oraz informowanie pracodawców

Odwołanie pracowników oddelegowanych w celu obrony ich praw

1. Odwołanie do Inspekcji pracy

Z wyjątkiem przypadków stanowiących nadużycie, sam fakt poinformowania Inspekcji pracy przez pracownika o faktach dotyczących przedsiębiorstwa, które wydają mu się nieprawidłowe, nie stanowi żadnego przewinienia. Do Inspekcji pracy można zwracać się w szczególności w sprawie kontroli przestrzegania przepisów ustawodawczych, wykonawczych i umownych regulujących stosunki pracy między pracownikiem a przedsiębiorstwem, stwierdzenia przestępstw stanowiących naruszenie przepisów dotyczących pracy, w sprawie ułatwienia dialogu i pojednania pracodawcy i pracownika, tak aby zapobiegać konfliktom indywidualnym lub zbiorowym albo je rozwiązywać.

Aby skontaktować się z właściwym działem najbliższym miejscu pracy, (kliknij tutaj).

Pracownicy oddelegowani działający na rzecz klientów mających siedzibę we Francji mogą pozyskać informacje podawane obowiązkowo do wiadomości personelu przez każdego pracodawcę mającego siedzibę we Francji, w lokalach, do których mają dostęp. Chodzi tu w szczególności o dane takie jak :
  nazwisko, adres i telefon właściwego inspektora pracy,
  nazwisko, adres i telefon lekarza medycyny pracy oraz służb ratunkowych (strażacy pogotowie etc.)
  dane linii telefonicznej, na którą można zadzwonić w celu uzyskania informacji lub porady na temat dyskryminacji i warunków zwrócenia się do rzecznika praw obywatelskich.

2. Dochodzenie praw w sądzie pracy

Pracownicy oddelegowani mogą zgłaszać spory związane z umową o pracę do Sądu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania świadczenia. Jeśli świadczenie jest lub było wykonywane w miejscu znajdującym się w rewirze kilku sądów w pracy, spory można zgłaszać do któregokolwiek z tych sądów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania przed Sądem pracy, kliknij tutaj.
Jeśli chcesz poznać adresy i rewiry Sądów pracy, kliknij tutaj.

3. Uzyskanie pomocy ze strony organizacji związkowych

Co więcej, w sprawach dotyczących oddelegowania organizacje związkowe reprezentujące pracowników mogą występować w sądzie w imieniu konkretnego pracownika, bez konieczności przystępowania do sporu, pod warunkiem że ów pracownik nie zgłosił w tej kwestii sprzeciwu.

Jeśli chcesz poznać organizacje związkowe reprezentujące pracowników danej branży, kliknij tutaj.

4. Punkty porad prawnych (tzw. PAD)

Punkty porad prawnych udzielają bezpłatnych informacji i porad prawnych, jak również pomocy i wsparcia przy podejmowaniu czynności administracyjnych i prawnych, a także umożliwiają prowadzenie mediacji i ugód. Są dostępne dla każdego.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, należy wcześniej umówić się (na miejscu, mailowo lub telefonicznie).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy punkt porad prawnych lub uzyskać dostęp do spisu tych punktów, kliknij tutaj.

Informowanie pracodawców

- Kontakt z DIRECCTE

Tak samo jak pracownik, pracodawca również może zwrócić się do właściwego organu, który mieści się najbliższej jego miejsca pracy. Aby ustalić dane tego organu, kliknij tutaj.

- Uzyskanie informacji od branżowej organizacji pracodawców lub izby zawodowej

Przedsiębiorstwa oddelegowujące pracowników do Francji mogą uzyskać informacje na temat warunków prowadzenia działalności we Francji od branżowych organizacji pracodawców, reprezentujących sektor ich działalności. Aby poznać organizacje przedstawicielskie, kliknij tutaj.

Firmy mogą również kontaktować się z izbami lub stowarzyszeniami zawodowymi (Izby przemysłowo-handlowe, Izby Rzemieślników i rękodzielników (info@apcma.fr), Izby rolne lub Stowarzyszenie wolnych zawodów).