Накратко : командироване на служители

Публикувано на 24.04.17 г.

 Вие сте предприятие, което не е установено във Франция и желаете да изпратите един или повече от наетите от Вас служители, за да извършат предоставяне на услуга във Франция ?
 Вие сте служител на предприятие, което не е установено във Франция и Ви предстои да бъдете командирован във Франция от Вашия работодател ?

Режимът на командироване във Франция се отнася за Вас.

Командироването на служителите съответства на ситуацията, при която предприятия, установени извън Франция, могат временно да командироват своите служители във Франция.

При това тези командировани служители се възползват от условията на труд, приложими във Франция в рамките на определената по-долу рамка. Социалноосигурителните вноски обаче най-често остават тези от държавата по произход на работодателя.

Предупреждение
Командироването на служителите не трябва да се бърка с мобилността на служителите. Всъщност мобилните служители съответстват на правната категория на европейските служители, ползващи се със свобода на движение и установяване в рамките на Европейския съюз.
Командированите служители не се установяват за постоянно и не се интегрират на пазара на труда в приемащата държава-членка.

За да могат да изпращат служители в дадена държава-членка, предприятията трябва от една страна да се съобразят с няколко задължителни условия и процедури, а от друга страна да прилагат разпоредбите на френското трудово законодателство спрямо служителите, командировани в съответните области.

За командированите служители в автомобилния транспорт се прилагат специфични разпоредби. За повече информация : уебсайт на Министерството на транспорта

Правилата, представени в настоящото резюме, се отнасят само за определенията, условията и процедурите при командироване, предвидени във френското трудово законодателство. Всъщност съществуват други правила и процедури, а именно предвидените в социалноосигурителното законодателство. За повече информация посетете уеб сайта на CLEISS.

Що се отнася до законодателството, свързано с правото на пребиваване на граждани извън ЕС, консултирайте се със сайта France-visas.gouv.fr, за да разберете задълженията си преди да влезете на френска територия или често задаваните въпроси (ЧЗВ) на Министерството на външните работи.

Режимът на командироване : предварителните условия, които трябва да бъдат спазвани

Кодексът на труда предоставя гаранции и права на работодателя и командирования(ите) служител(и), при условие че са спазени предварителните условия и процедури.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от работодателя
1. Да бъде редовно установен в държавата по произход
 да упражнява там действително съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности Това е например предприятие, което има само административно седалище извън Франция и не извършва индустриална или търговска дейност в страната, в която е регистрирано (концепция за фиктивно предприятие или „предприятие тип пощенска кутия“),
 и не упражнява редовна, стабилна и непрекъсната дейност във Франция. Такава е например ситуацията с предприятие, което има само фиктивна дейност в страната, в която е регистрирано, за разлика от дейността, извършвана във Франция.

2. Да назначава служители, които :
 обичайно работят от името на предприятието, което желае да командирова служители ;
 изпълняват работата си по искане на работодателя на френска територия временно и не са назначени единствено с цел да бъдат изпратени на френска територия ;

По-нататъшни правни справки
Повече подробности относно условията, които трябва да се спазват : членове L. 1261-3 и L. 1262-3 от Кодекса на труда

3. Да отговаря на един от четирите случая на пристъпване към режим на командироване :
 Изпълнение на международен договор за предоставяне на услуги между доставчик на услуги, установен извън Франция, и предприятие, което получава услугата, установена или осъществяваща дейност във Франция. Като услуги могат да се разглеждат дейности от индустриален, търговски, занаятчийски, либерален или селскостопански характер, извършвани по силата на договор, сключен между доставчика на услуги и бенефициента, на договорена между тях цена. Например, немски доставчик на услуги печели договор за техническа поддръжка във Франция и изпраща част от своите служители за 6 месеца, за да изпълнят този договор ;
 Вътрешнофирмената или вътрешногруповата мобилност съответства на командироване, извършвано или между учрежденията на едно и също предприятие, или между предприятия от една и съща група. Този тип командироване се отнася за следните ситуации :

  • Услуга, предоставяна между институции от една и съща група. Например поддръжка или ремонт на металорежещи машини, изградени и продадени от дъщерно предприятие, установено във Франция от група, се извършва от групово подразделение, установено в чужбина ;
  • Транснационално наемане на работна ръка с нестопанска цел между учрежденията на едно и също предприятие или между предприятията от една и съща група : предприятието предоставя служител на разположение на друго предприятие от същата група, установено във Франция в рамките на споразумение за обезпечаване, което предвижда по-специално фактуриране от кредитиращото предприятие към предприятието – ползвател на заплатите, изплатени на служителите, свързаните с тях социални такси и професионални разходи, платени на заинтересованата страна съгласно разпоредбата ;
  • Възлагане на подизпълнители или съвместно договаряне между предприятията от една и съща група ;

 Изпълнение на договор за предоставяне на разположение между чуждестранно предприятие за временна работа и предприятие – ползвател във Франция ;
 Осъществяването на дейността е за собствена сметка. Този тип командироване е насочен към ситуации, при които :

  • няма клиент, за когото се предоставя услуга ;
  • командироването се извършва само за сметка на работодателя ;
  • командированите служители не са под ръководството на предприятието – ползвател.
    Пример за командироване за собствена сметка : участие в събития. Тези случаи на командироване също засягат служители, които идват да участват в бизнес срещи, семинари за управление, срещи с клиенти извън договори за услуги обучения в друго учреждение на групата.
По-нататъшни правни справки
Повече подробности относно режима на командироване в Кодекса на труда в членове L. 1262-1 или L. 1262-2

Преди командироването : задължителни предварителни процедури

Преди началото на командироването във Франция предприятието, което командирова служителите, трябва да подаде предварителна декларация за командироване в Инспекцията по труда по място на изпълнение на предоставянето на услугата, с помощта на телесервиз „SIPSI“.

Предварителната декларация за командироване се изпраща автоматично, във виртуален вариант, до ведомственото звено, обхващащо територията, на която се извършва услугата.

Може да се попълни на френски, английски, немски, италиански и испански език.

Изключения
Командировка за собствена сметка
Командироването на служителите само за сметка на работодателя се освобождава от предварителна декларация и назначаване на представител.

Командировка за краткосрочни услуги
За дейности, ограничено изброени с постановлението от 4 юни 2019 г., краткосрочните услуги или такива като част от еднократни събития също са освободени от задължението за предварително деклариране на командироването и назначаването на представител. Те са следните :
 артисти ;
 ученици с международната мобилност ;
 спортисти и придружаващи ги членове на екипа ;
 официални делегати ;
 изследователи или преподаватели, участващи в симпозиуми, семинари и научни събития.

Постановлението определя за всяка идентифицирана дейност максималната продължителност на дейност във Франция през референтен период, за да се възползва от системата.

За повече информация относно съдържанието на декларацията : линк към задължението на работодателя

За строителни дейности от отрасъла на строителството и благоустройството е задължително притежаването на професионална идентификационна карта за всички командировани служители и временно наети командировани лица. За да получи такава карта, работодателят или предприятието ползвател на временно наетите командировани работници и служители трябва преди командироването да отправи искане за всяко командировано лице до Union des Caisses de France. За да научите повече и да кандидатствате за карта за Вашите служители : http://www.cartebtp.fr

Кого да посочим за представител на предприятието ?

Задължително е да се назначи представител на френска територия. По време на периода на командироването той има за задача да поддържа връзка с представителите на контролните органи и да държи на тяхно разположение определени документи, които да може да предостави на хартия или в електронен формат. Преди това предприятието, което командирова служители, трябва да е получило съгласието на представителя за назначаването на последния.

Това може да бъде всяко лице, способно да изпълнява тази дейност (да представя документите и да общува с представителите на контролните органи). При тези условия това може да бъде клиентът или евентуално един от командированите служители (лицето трябва да бъде лесно достъпно по имейл или по телефон).

Изключения
Командироване за собствена сметка и за дейностите, посочени в постановлението от 4 юни 2019 г., не подлежи на задължение за назначаване на представител на предприятието.

За да разберете повече, кликнете тук

По време на командироването : правата, гарантирани на служителя

Като работодател, който командирова служители във Франция, Вие се подчинявате на разпоредбите на Френския кодекс на труда и на колективните трудови договори, приложими за предприятията, установени във Франция.

Какъв колективен трудов договор се прилага за моето предприятие ?
Работата, извършена във Франция от служителя по време на командироването му, определя френските колективни трудови договори и споразумения, които се прилагат за нея. На тази основа служителите са обхванати от разширените френски колективни трудови договори и споразумения, които се прилагат за служители, наети от предприятия, установени във Франция, които извършват основна дейност, идентична с работата, извършена от работниците, командировани на френска територия (член R. 1261-2 от Кодекса на труда).

Работодателите, които временно командироват служители на национална територия, се подчиняват на правните и договорните разпоредби, приложими за служителите, наети от предприятия от същия отрасъл на дейност, установени във Франция, по отношение на трудовото законодателство в следните области :
1. индивидуални и колективни свободи в трудовото правоотношение ;
2. дискриминация и професионално равенство между мъжете и жените ;
3. закрила при майчинство, отпуск по майчинство и бащинство и отпуск за отглеждане на дете, отпуск за семейни събития ;
4. условия за предоставяне на разположение и гаранции, дължими на служителите от предприятия, извършващи временна трудова дейност ;
5. упражняване на право на стачка ;
6. работно време, допълнителен отпуск, празнични дни, годишен платен отпуск, работно време и нощен труд за младите работници, за повече информация кликнете тук ;
7. условия за фонд при отпуск и вредни условия
8. трудово възнаграждение по смисъла на член L.3221-3, изплащане на заплатата, включително увеличенията за допълнителни часове, за повече информация кликнете тук ; ;
9. правила, свързани със здравеопазването и безопасността на работното място (за повече информация кликнете тук), възраст за допускане до работа, работата по отношение на децата ;
10. незаконна работа.
11. Възстановяване на професионални разходи, съответстващи на специални разходи, присъщи за длъжността или работното място, направени от командирования служител при осъществяване на задачата му по отношение на транспорт, храна и настаняване.

Специален случай
Сред изброените области, предприятията за временна заетост (ETT), които командироват работници във Франция, трябва да спазват също споразуменията на предприятието – ползвател и разширените споразумения в отрасъла или не само, свързани с възнагражденията и здравеопазването и безопасността на работното място. Те също са обект на допълнителни задължения (условия за предоставяне на разположение, финансова гаранция).
Предприятието – ползвател отговаря за условията, при които се извършва работата.

За повече информация кликнете тук
Предприятието – ползвател отговаря за условията, при които се извършва работата.

По-нататъшни правни справки
Член L. 1262-4 от Кодекса на труда

Възнаграждение, приложимо за служители, командировани във Франция

Поне за времето на командироването си и за дейността си на френска земя командированият служител трябва да получава възнаграждението, предвидено от френския Кодекс на труда или от разширения колективен трудов договор, приложим за съответния отрасъл.

Предупреждение
В допълнение, разпоредбите на френския Кодекс на труда, разширените френски колективни трудови договори и споразумения, от които се ползват служителите, наети от предприятията, установени във Франция, които извършват основна дейност, идентична с работата, извършена от работниците, командировани на френска територия, важат за вашите командировани служители.

Следователно работодателят трябва да определи споразумението или разширения колективен трудов договор, който се прилага, като взема предвид работата, извършена от командированите му служители.

За повече информация,

За повече информация относно компонентите на обезщетението на командирования служител, кликнете тук

Работно време

Предприятията, които командироват служители във Франция, трябва да спазват френските правила, установени със закон, наредба или разширени колективни трудови договори в техния отрасъл по отношение на часовете на работа, компенсационна почивка, празнични дни, годишен платен отпуск, часове работа и нощен труд на младите работници.

Максимална продължителност

Във Франция, законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично от понеделник 0:00 ч. до неделя 24:00 ч. Тази законова продължителност може да бъде надвишена при допълнителни часове, като се спазва максимално определената продължителност..

Допълнителни часове

Всеки отработен час извън седмичната законова продължителност или продължителността, считана за еквивалентна от приложимия колективен договор, е допълнителен час, който дава право на увеличение на заплатата или, ако е необходимо, на равностойна компенсационна почивка.

Нощен труд

Всяка работа, извършена между 21:00 и 6:00 ч., се счита за нощен труд. Нощният труд е нормативно регламентиран и следва да бъде възнаграден.

Време за почивка

От 6 часа работа служителят трябва да има минимална почивка от 20 последователни минути.

Ежедневна и седмична почивка

Ежедневна почивка
Във Франция всички служители трябва да имат минимум 11 последователни часа дневна почивка между два работни дни.

Седмична почивка
Забранено е работодател да наема служител за повече от 6 дни в седмицата. Освен това всички служители трябва да се възползват от минимален седмичен период на почивка от 35 последователни часа.

Работодателят предоставя тази седмична почивка по принцип в неделя. Принципът на неделната почивка има изключения, които могат, в зависимост от конкретния случай, да бъдат постоянни или временни, да подлежат на разрешение или да не се прилагат, приложими за цялата територия или за определени точно определени места.

Компенсационна почивка

Командированите служители могат да се възползват от компенсационна почивка, тоест компенсация за допълнителни часове над годишната квота под формата на почивка.

Платен отпуск

В съответствие с френското законодателство всеки командирован служител има право на платен отпуск, т.е. 2,5 дни на ефективен месец на работа. За период на дейност, по-малък от месец, правото на отпуск се разпределя пропорционално.

Работодателят трябва да изплаща на временните си служители (тоест на служители, командировани от предприятие за временна работа) компенсационна надбавка за неизползван платен отпуск за всяка изпълнена задача, независимо от продължителността на последната. Тази разпоредба обаче не се прилага за командировани временни работници, които са на постоянен договор (CDI) в държавата на установяване на предприятието, което ги командирова.

Освен това, в съответствие с френското законодателство, командированите служители могат да се ползват от законоустановен отпуск по семейни причини (отпуск при изключителни обстоятелства, който не може да доведе до намаляване на възнаграждението) : (вж. раздел „Командировани служители : вашите права“)

Задължение за присъединяване към фонд за платени почивки за конкретни дейности
Работодателите, установени извън Франция и командироващи служители във Франция и чиято основна дейност попада в обхвата на колективните трудови договори за строителство и благоустройство или развлекателни дейности, трябва да се присъединят към компетентен фонд за платен отпуск. Предприятия, установени в друга държава членка на Европейския съюз или в държава, страна по договора за Европейско икономическо пространство, могат да бъдат освободени от това задължение, ако удостоверят, че техните работници и служители ползват права на платен отпуск за срока на командироване при условия като минимум равностойни на предвидените във френското законодателство. Дейността, извършвана от служители, командировани във Франция, позволява предприятието да се свърже към съответната услуга от тази конкретна схема или не.

За повече подробности кликнете тук

Празнични дни

Във Франция 11 законови дати се определят като официални празници (1 януари, Светли понеделник, 1 май, 8 май, Възнесение, Петдесетница, 14 юли, Успение Богородично (15 август), Ден на вси светии (1 ноември), 11 ноември и 25 декември).

За повече подробности относно компенсирането на официалните празници кликнете тук

Здравословни и безопасни условия на труд

Като работодател, предоставящ услуги във Франция, Вие носите отговорност за защитата здравето и безопасността на служителите, командировани за тази работа, чрез прилагане на Кодекса на труда.

Професионално здраве

Следното е приложимо за командированите служители :
  разпоредбите, свързани с медицинското наблюдение преди и по време на командироването, разходите за които се поемат от работодателя ;

Във връзка с това трябва да се въведат превантивни мерки, съответстващи на рисковете, на които могат да бъдат изложени служителите.
Примери : работа на височини, координация на обекта, излагане на азбест, шум, правила за използване и тестване на оборудване като скелета, подемни съоръжения и т.н.

Трудови злополуки

Когато командированият служител е жертва на трудова злополука, трябва да се подаде декларация и да се изпрати на Инспекцията по труда където е станала злополуката.
Тази декларация трябва да бъде подадена от възлагащия орган или от предприятието – ползвател в случай на договор за предоставяне на услуги, или от самия работодател, ако е извършил командироване за собствена сметка.

Това може да бъде направено с помощта на какъвто и да е носител. То не е свързано с декларацията, която трябва да бъде подадена към социално осигуряване от работодателя на служителя в страната на осигуряване.

Безопасност на работното място

Работодателят трябва да спазва правила, свързани с безопасността на работниците, което предполага оценка на професионални рискове, превантивни мерки, информация и обучение на служителите, както и създаване на организация и адаптирани средства.

За повече подробности кликнете тук

Условия за настаняване на служителите

Задължения за спазване на условията за настаняване на служителите

Всеки работодател може да реши да настани командированите си служители в колективно или индивидуално жилище.
Това е обвързано със задълженията, поети от френския Кодекс на труда, който определя основните характеристики и минималното оборудване за настаняването на служителите.

За повече подробности, по-специално във връзка с минималните характеристики и оборудване на жилищата, кликнете тук

Има допълнителни задължения, които важат за настаняване на служители в отрасъла на строителството и благоустройството, както и за настаняване на служители в селскостопанския отрасъл.

Задължението за деклариране на колективно настаняване

Всеки, който разпределя помещения за настаняване на работници, безплатно или не (например възлагащия орган или възложителя), е длъжен да го декларира пред префекта на отдела, в който се намира настаняването. Тази декларация, която може да бъде подновявана всяка година, трябва да се подаде на формуляр Cerfa № 61-2091 в два екземпляра най-късно на 30-ия ден след разпределението на помещенията за колективно настаняване.

Санкции
Ако не се подаде декларация или не се поднови декларацията, или се представи непълна, неточна или закъсняла декларация или подновяване, се налага глоба от 300 до 6 000 евро и затвор от два месеца до две години или само една от тези две санкции.

Когато лицето, което разпределя помещение за колективно настаняване на служители, е работодател, последният е длъжен да подаде декларация до префекта (декларацията трябва да бъде подадена в рамките на 30 дни от началото на настаняването) и да подаде декларация до инспекцията по труда, веднага щом това помещение е предоставено за колективно ползване извън семейството.

При командироването на служители предварителната декларация за командироване трябва да включва информацията, свързана с възможното колективно настаняване на служителите, и да бъде направена преди началото на командироването чрез телесервиз SIPSI. Споменаването на колективното настаняване в предварителната декларация за командироване не замества задължението за изпращане на декларация до инспекцията по труда.

Предприятията за временна работа, установени извън Франция, които командироват служител на френска територия, подлежат на същите процедури за докладване.

Контрол на условията за настаняване на служителите

настаняване на работници и служители в помещения, предназначени за промишлени или търговски дейности. Обитаемите площ и кубатура не трябват да бъдат под 6 кв. м и 15 куб. м на човек. Частите от помещения с височина под 1,90 м не се включват при изчисляване на обитаемата жилищна площ.

Помещенията трябва да бъдат проветрими и да разполагат с прозорци или други отваряеми части с прозрачна повърхност, гледащи директно навън и оборудвани със средства за затъмняване. Работникът трябва да може да затваря и да влиза в жилището свободно.

Когато условията за настаняване са несъвместими с човешкото достойнство, инспекцията по труда създава доклад, който подчертава състоянието на помещенията, представящ не само обикновени нарушения на стандартите, предвидени в Кодекса на труда или в Кодекса на селските райони и морски риболов, но и много сериозни нарушения срещу достойнството на работниците. Като косвени доказателства могат да се считат очевидното разрушаване на помещенията, състоянието на техните санитарни условия, техния размер, брой или оборудването им. Това се случва, когато натрупването на пропуски, недостатъци или неуспехи по отношение на комфорта, чистотата, хигиената, защитата или поверителността показва презрение към човешката личност.

Такъв е например случаят, когато помещението е нехигиенично, особено мръсно или не неотопляемо, няма основна хигиена или има аномалии, така че наемането му е опасно (дефектно електричество…).

Нарушението може да бъде санкционирано спрямо всяко лице, работодател или не, който настанява някого, работник или не, колективно или не, при условия, недостойни за настаняване.

Санкции
 В случай на неспазване на условията за настаняване (недостойно настаняване), предоставянето на услуги може да бъде спряно максимум за един месец от административния орган, а именно от ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА.
 В допълнение, ДИРЕКЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА може да постанови административна глоба в размер на не повече от 4000 евро на командирован служител (8 000 евро в случай на повторно искане в рамките на две години) с общ лимит от 500 000 евро.
 В допълнение, неспазването на условията за настаняване по лична вина се наказва и с глоба от 10 000 евро (член L. 4741-1 от Кодекса на труда) и 30,000 евро и една година лишаване от свобода за последващи престъпления.

В строителния и в селскостопанския отрасъл се предвиждат специфични разпоредби относно оборудването и характеристиките на помещенията.

За повече подробности, кликнете тук