Kомандироване на служители

Колективни трудови договори, приложими за командированите служители. Фокус върху (...)

В това издание Ви информираме за Вашите възможности, на работодател или на командирован служител, за да се запознаете с (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ? Téléchargement du pdf

РЕЧНИК

Добавки към заплатата : елементи, основани на личното положение на служителя по различни причини (старшинство на (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Възстановяване на командировани работници със защита на техните права И информация за (...)

Възстановяване на командировани работници за защита на техните права

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Права на командированите служители

Във Франция служителите, временно командировани на територията на страната, се възползват от разпоредбите от „твърдото (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Задължения на възлагащи органи и възложители във Франция в случай на (...)

– Създаване на декларация за командироване и назначаване на представител – Плащане на глоби – Спазване на минималното (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Задължения на работодателя на командированите служители

За да командировате служители във Франция, предприятието трябва да изпълни няколко процедури : 1 - предварителна (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Накратко : командироване на служители

– Вие сте предприятие, което не е установено във Франция и желаете да изпратите един или повече от наетите от Вас (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger