Obligațiile plătitorilor (ordonatorilor) și ale beneficiarilor în Franța în caz de detașare

În această rubrică :
  Întocmirea unei declarații de detașare și desemnarea unui reprezentant
  Plata amenzilor
  Respectarea remuneraţiei minime
  Respectarea regulilor „nucleului dur” al legislației muncii
  Serviciul de sănătate la locul de muncă și accidentele de muncă
  Respectarea obligației în ceea ce privește reprezentarea personalului
  Condițiile de cazare a salariaților
  Obligația de informare a întreprinderilor utilizatoare care recurg la salariați detașați puși la dispoziție de întreprinderi de muncă temporară, înființate în afara Franței

Antreprenorii principali și părțile contractante care recurg la serviciile întreprinderilor neînființate în Franța și care detașează salariați în Franța, au anumite obligații și responsabilități, în principal o datorie de vigilență în mai multe domenii.

Ansamblul obligațiilor aplicabile plătitorilor (ordonatorilor) și beneficiarilor se aplică întreprinderilor utilizatoare ale lucrătorilor temporari detașați, trimiși de întreprinderile de muncă temporară neînființate în Franța.
De asemenea, prin asimilare, instituțiile sau întreprinderile gazdă ale salariaților detașați în cadrul aceluiași grup, se supun acestor obligații de vigilență.

Pentru informații suplimentare cu privire la obligațiile angajatorului neînființat în Franța care detașează salariați pe teritoriul francez, faceți clic aici.

Notă : cu excepția unei indicații specifice, termenul „plătitor (ordonator)” va desemna și „beneficiarul”, în ceea ce privește relația sa cu partenerul contractual direct.

Întocmirea unei declarații de detașare și desemnarea unui reprezentant

Contract direct cu prestatorii de servicii

Plătitorul (ordonatorul) trebuie să verifice, înainte de începerea detașării, dacă prestatorul de servicii cu care a contractat direct serviciile și care detașează salariați în Franța a îndeplinit obligațiile prealabile proprii în privința detașării, și anume transmiterea la Inspectoratul Muncii, prin teleservice SIPSI, a declarației prealabile de detașare care include desemnarea unui reprezentant în Franța

În acest caz, plătitorul (ordonatorul) trebuie să ceară beneficiarului ca acesta să-i prezinte, înainte de începerea detașării unuia sau mai multor salariați în Franța, confirmarea de primire a declarației prealabile de detașare. Această cerere se poate efectua prin teleservice SIPSI.

Sunt supuși acestor obligații toți plătitorii (ordonatorii) și beneficiarii privați și publici, cu excepția persoanelor particulare care contractează pentru uzul personal sau pentru cel al familiei lor apropiate (soț/soție, concubin(ă) sau ascendenți și descendenți).

În absența primirii confirmării de primire a declarației înainte de începerea detașării din partea prestatorului cu care a încheiat un contract direct, plătitorul (ordonatorul) este obligat să facă o declarație în 48 de ore de la începerea detașării pe tele-service SIPSI.

Excepții :
Detașarea în cont propriu :
Detașarea salariaților în unicul cont al angajatorului este scutită de declarația prealabilă de detașare și de desemnarea reprezentantului.

Detașarea pentru prestații pe termen scurt :
Pentru activitățile enumerate limitativ prin ordin, prestațiile pe termen scurt sau efectuate în cadrul evenimentelor izolate sunt, de asemenea, scutite de obligația de declarație prealabilă de detașare și de desemnarea reprezentantului. Ordinul precizează, pentru fiecare activitate identificată, durata maximă de activitate în Franța pe o perioadă de referință pentru a beneficia de dispozitiv.
Sunt afectate următoarele activități :
 Artiștii ;
 Ucenicii în cadrul mobilității internaționale ;
 Sportivii și membrii echipelor care îi însoțesc
 Delegații oficiali ;
 Oamenii de știință sau cadrele didactice care participă la colocvii, seminare și manifestări științifice.

Referințe juridice pentru a continua :
 Articolul L. 1262-4-1
 Ordinul din 4 iunie 2019 care stabilește lista de activități menționate în articolul L. 1262-6 din Codul Muncii

Sancțiuni administrative :

1) Nerespectarea de către plătitor (ordonator) a obligației sale de a verifica formalitățile care trebuie îndeplinite de prestatorul său (declarația prealabilă și desemnarea unui reprezentant) este pasibilă de amendă administrativă de cel mult 4 000 € pe salariat detașat și 8 000 € în caz de recidivă
2) În plus, dacă nicio declarație prealabilă de detașare nu a fost făcută nici de angajator, nici de plătitor (ordonator), DIRECCTE poate suspenda prestația de servicii internațională pe o durată care ar putea ajunge la cel mult o lună.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația de verificare care îi revine plătitorului (ordonatorului) sau beneficiarului : articolele L. 1262-4-1 și R. 1263-12 din Codul Muncii
 Sancțiunea prevăzută de articolul L. 1264-3 din Codul Muncii
 Suspensia prestației de servicii : articolul L. 1263-4 din Codul Muncii

Subcontractanți direcți sau indirecți și întreprinderi de muncă temporară

Obligația beneficiarului de a se asigura că a fost făcută o declarație prealabilă de detașare se aplică :
• Pentru fiecare dintre subcontractanții direcți sau indirecți ai co-contractanților lor, subcontractanți pe care este obligat să-i accepte.
Într-adevăr, în momentul încheierii contractului sau a înțelegerii și pe toata durata acestuia, beneficiarul care dorește să recurgă la unul sau mai mulți subcontractanți trebuie :

  • Să se asigure că fiecare subcontractant este acceptat
  • Și să accepte condițiile de plată ale fiecărui contract de subcontractare ;

  Pentru fiecare dintre întreprinderile care desfășoară o activitate de muncă temporară cu care subcontractanții mai sus menționați au încheiat un contract.

Această obligație se aplică conform acelorași modalități ca cele legate de partenerul contractual direct.

Sancțiuni administrative :
1) Nerespectarea de către beneficiar a obligației sale de a face verificarea est pasibilă de amendă administrativă dacă angajatorul nu a îndeplinit cel puțin una dintre cele două obligații care îi revin (declarația prealabilă și desemnarea unui reprezentant) : suma amenzii este de cel mult 4 000 € pe salariat detașat și cel mult 8 000 € în caz de recidivă în curs de doi ani începând din ziua notificării primei amenzi. Suma totală a amenzii nu poate depăși 500 000 €.
2) De asemenea, lipsa unei declarații de detașare (atât din partea angajatorului, cât și a beneficiarului) poate fi un motiv de suspendare prin decizia DIRECCTE, a prestării de servicii internaționale pe o perioadă care poate ajunge la maxim o lună.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația de verificare care îi revine beneficiarului : articolele L. 1262-4-1 și R. 1263-12-1 din Codul Muncii
 Sancțiunea prevăzută în articolul L. 1264-3 din Codul Muncii
 Suspendarea prestației serviciilor : articolul L. 1263-4 din Codul Muncii

Plata amenzilor

Plătitorul (ordonatorul) trebuie să primească o atestare pe onoare din partea beneficiarului său care certifică că acesta din urmă s-a achitat, dacă este cazul, de plata sumelor datorate pentru amenzile prevăzute pentru neconformitatea în materie de cerințe de raportare sau în caz de fraudă în „nucleul dur” garantat al salariaților detașați. Această atestare include numele, prenumele, denumirea comercială a partenerului contractual și semnătura reprezentantului legal.

In cazul neplății amenzilor, prestația de servicii internațională poate fi suspendată sau interzisă de DIRECCTE pe o durată maximă de două luni reînnoibilă. Interzicerea sau suspendarea nu este ridicată decât în cazul prezentării dovezii de către angajatorul vizat sau de reprezentantul său, dacă este cazul, a plății efective a amenzilor notificate în prealabil.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația de verificare care îi revine ordonatorului : articolul R. 1263-12
 Suspendarea prestației serviciilor : articolul L. 1263-4-2

Respectarea remuneraţiei minime

Plătitorii (ordonatorii) și beneficiarii (DO/MO) au o responsabilitate cu privire la respectarea plății salariului minim obligatoriu de către partenerii lor contractuali, subcontractanții lor direcți și indirecți și partenerii contractuali ai subcontractanților lor : plătitorul (ordonatorul) sau beneficiarul alertat de un agent de control cu privire la nerespectarea salariului minim legal sau convențional al salariaților detașați de către unul dintre acești prestatori, trebuie să-l oblige, precum și pe partea contractantă imediată, să pună capăt imediat situației.
Angajatorul care face detașarea salariaților și, dacă este cazul, plătitorul (ordonatorul) care este partener contractual al acestuia din urmă informează în decurs de șapte zile beneficiarul sau ordonatorul cu privire la măsurile luate pentru a pune capăt situației. Beneficiarul sau ordonatorul informează agentul de control despre acțiunile întreprinse (sau despre absența acțiunilor) la expirarea acestui termen.

În absența regularizării situației semnalate, plătitorul (ordonatorul) sau beneficiarul, dacă nu denunță contractul de prestări de servicii, va fi obligat împreună cu angajatorul salariatului să plătească salariile și indemnizațiile datorate fiecărui salariat detașat precum și, dacă acest salariat aparține unui regim francez de securitate socială, cotizațiile și contribuțiile sociale aferente, datorate organelor responsabile pentru încasarea acestora. În cazul în care angajatorul, beneficiarul sau plătitorul (ordonatorul) nu plătește salariul minim, agentul de control informează în scris salariații respectivi că pot apela la conseil de prud’hommes (n. t. : instanțele de judecată profesionale )pentru a obține sumele datorate.

Se supun acestei obligații toți plătitorii (ordonatorii) și beneficiarii privați și publici (cu excepția persoanelor particulare care contractează în scop personal și pentru familia apropiată).

Sancțiuni :
Neplata totală sau parțială a salariului minim legal sau standard poate, de asemenea, conduce la suspendarea de către DIRECCTE a prestației de servicii internațională pe o perioadă care poate ajunge la maxim o lună.
Pentru informații suplimentare cu privire la salariul minim la care are dreptul un salariat detașat în Franța, faceți clic aici.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația de vigilență cu privire la nivelul salariului minim : articolul L. 3245-2 din Codul Muncii, articolele R 1263-15 până la 19.
- Suspendarea prestației internaționale de servicii :L. 1263-4-1

Respectarea regulilor „nucleului dur” al legislației muncii

Dacă unul dintre subcontractanții direcți sau indirecți nu respectă dispozițiile aplicabile salariaților detașați pentru domeniile enumerate prin nucleul dur al legislației muncii (informații suplimentare faceți clic aici ) și dacă este informat în scris de un agent de control, plătitorul (ordonatorul) este obligat să someze în scris subcontractantul să pună capăt imediat acestei situații.

În urma acestei somații, în termen de 15 zile, subcontractantul trebuie să informeze în scris plătitorul (ordonatorul) cu privire la măsurile luate pentru a pune capăt acestei situații.

În acest caz, plătitorul (ordonatorul) trebuie să transmită o copie a răspunsului agentului de control. În cazul absenței unui răspuns scris din partea subcontractantului, plătitorul (ordonatorul) dispune de o perioadă de două zile pentru a informa agentul de control de lipsa răspunsului.

Sancțiuni :
Pentru nerespectarea obligațiilor sale de somație și pentru lipsa informațiilor menționate mai sus, plătitorul (ordonatorul) este pasibil de o contravenție de clasa a 5-a (până la 1 500 euro)

Infracțiunile grave privind Codul Muncii (de exemplu, nerespectarea repausului săptămânal) pot determina, de asemenea, DIRRECTE să suspende prestația internațională de servicii pe o perioadă care poate ajunge până la maxim o lună.

Referințe juridice pentru a continua :
Obligația de vigilență a plătitorului (ordonatorului) sau a beneficiarului cu privire la regulile nucleului dur al legislației muncii : articolul L. 8281-1 din Codul Muncii

Serviciul de sănătate la locul de muncă și accidentele de muncă

Serviciul de sănătate la locul de muncă competent pentru salariații detașați este cel al întreprinderii gazdă dacă salariații detașați sunt puși la dispoziție sau al întreprinderii utilizatoare în cazul lucrătorilor temporari detașați. Pentru informații suplimentare cu privire la SSTI, faceți clic aici.

Serviciului de sănătate la locul de muncă îi revin realizarea examenelor medicale și acțiunea preventivă în mediul de lucru.

Întreprinderea gazdă, întreprinderea utilizatoare sau angajatorul trebuie să transmită serviciului de sănătate la locul de muncă :
• Coordonatele întreprinderii străine și elementele utile medicului specialist în medicina muncii : locul prestației, perioada, natura lucrărilor, riscurile, etc.
• Numele salariaților detașați indicând, dacă este posibil, dacă aceștia au beneficiat de o monitorizare medicală echivalentă în țara lor de origine.

Acțiunea în mediul de lucru este realizată la inițiativa serviciului de sănătate al întreprinderii gazdă, iar documentele (rapoarte, observații…) de obicei transmise angajatorului, sunt transmise și plătitorului (ordonatorului) sau beneficiarului.

În cazul unui accident de muncă, declarația de accident de muncă este efectuată :
  în cadrul detașării în cont propriu, de angajatorul care trimite salariatul în Franța. Această declarație include :
1. Numele sau denumirea comercială precum și adresa poștală și electronică, coordonatele telefonice ale întreprinderii sau instituției care angajează, de obicei, salariatul precum și referințele înregistrării sale într-un registru profesional sau toate celelalte referințe echivalente ;
2. Numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul stabil, naționalitatea și calificarea profesională a victimei ;
3. Data, ora, locul și împrejurările detaliate ale accidentului, natura și locul leziunilor precum și, dacă este cazul, perioada de întrerupere a activității ;
4. Identitatea și coordonatele martorilor, dacă este cazul.
  In celelalte situații de detașare, de plătitor (ordonator) sau beneficiar. În acest caz, pe lângă informațiile obligatorii menționate mai sus, declarația mai include numele și denumirea comercială a plătitorului (ordonatorului) sau al beneficiarului, adresa sa poștală și electronică, coordonatele telefonice, precum și, dacă este cazul, numărul de identificare SIRET al instituției.

Referințe juridice :
 Obligația în materie de sănătate care îi revine întreprinderii utilizatoare sau antreprenorului principal : articolul R. 1262-11 din Codul Muncii
 Obligația de declarație a unui accident de muncă : articolul L. 1262-4-4 din Codul Muncii
 Conținutul declarației unui accident de muncă : articolul L. 1262-4-4 din Codul Muncii : articolul R. 1262-2 din Codul Muncii

Respectarea obligațiilor în materie de reprezentare a personalului de către plătitor (ordonator) sau beneficiar

1. Obligație cu privire la informarea reprezentanților personalului

Pentru întreprinderile cu mai mult de 300 de salariați :

Pentru a informa reprezentanții personalului cu privire la utilizarea sau neutilizarea salariaților detașați găzduiți în întreprindere, și anume puși la dispoziția acesteia, bilanțul social al întreprinderii trebuie să precizeze :
  Numărul salariaților întreprinderii detașați în afara Franței ;
  Și numărul de lucrători detașați găzduiți, oricare ar fi cadrul detașării (exclusiv detașarea în cont propriu).

Sancțiuni :
Prezentarea întârziată sau incompletă a bilanțului social echivalează cu absența prezentării și reprezintă o infracțiune de obstrucționare a funcționării comitetului social și economic, pedepsită cu un an de închisoare și amendă în valoare de 7 500 euro.

Mai general, într-o întreprindere de cel puțin trei sute de salariați sau într-o instituție distinctă cu cel puțin trei sute de salariați, faptul de a nu elabora și prezenta anual bilanțul social al întreprinderii sau instituției comitetului de întreprindere sau al instituției, este pedepsit cu o amendă în valoare de 7 500 €.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația legată de elaborarea unui bilanț social : articolul L. 2312-30 din Codul Muncii
 Sancțiuni penale : articolele L. 2317-1 și L. 2317-2 din Codul Muncii

Pentru toate întreprinderile :

Cu excepția detașărilor scutite de formalități prealabile de detașare (pentru informații suplimentare, faceți clic aici), întreprinderile înființate în Franța, care găzduiesc salariați detașați, trebuie să anexeze la registrul unic de personal (în format tipărit sau virtual), păstrat în fiecare instituție, o copie a declarațiilor de detașare.

Copiile declarațiilor de detașare sunt accesibile astfel reprezentanților personalului și funcționarilor și agenților responsabili pentru respectarea aplicării Codului Muncii și a Codului de Securitate Socială.

Sancțiuni :
Absența registrului, neactualizarea sau neînregistrarea mențiunilor obligatorii este pasibilă cu o amendă ce se poate ridica la 750 euro pe salariat afectat.

Referințe juridice pentru a continua :
Obligația legată de registrul unic de personal : articolele L. 1221-13 până la L. 1221-15-1 din Codul Muncii

2. Obligație cu privire la înființarea unui comitet social și economic

În ceea ce privește înființarea unui comitet social și economic (CSE), pentru calculul pragului de 11 salariați, care determină crearea unui CSE, sunt luați în calcul în efectivul întreprinderii gazdă salariații detașați puși la dispoziție într-o întreprindere gazdă timp de douăsprezece luni consecutive.

Pentru mai multe informații despre CSE, faceți clic aici.

Condițiile de cazare a salariaților detașați

Plătitorii (ordonatorii) și beneficiarii (DO/MO) au o responsabilitate în privința condițiilor de cazare a salariaților (detașați sau nu) ai partenerilor lor contractuali și subcontractanților direcți și indirecți.
Dacă acești salariați sunt cazați în condiții de cazare colectivă incompatibile cu demnitatea umană (lipsuri grave în materie de confort, curățenie, salubritate, protecție sau intimitate), plătitorul (ordonatorul) sau beneficiarul trebuie, la cererea scrisă a unui agent de control, să someze imediat în scris angajatorul lor să pună capăt acestei situații fără întârziere. Plătitorul (ordonatorul) sau beneficiarul informează agentul de control cu privire la măsurile luate de angajator în termen de 24 de ore de la somație.

În absența regularizării efective de către angajator a situației semnalate, plătitorul (ordonatorul) sau beneficiarul este obligat să își asume cazarea colectivă a salariaților, în condiții care respectă normele privind sănătatea și protecția muncii și deci, să mute salariații într-un nou spațiu de cazare colectivă în condiții decente.
Se supun acestei obligații de conformitate toți plătitorii (ordonatorii) și beneficiarii privați și publici (cu excepția persoanelor particulare care contractează pentru uz personal).

Cazarea salariaților detașați în condiții nedemne poate, de asemenea, determina DIRECCTE să suspende prestația internațională de servicii pe o perioadă de maxim o lună.

Referințe juridice pentru a continua :
 Obligația de vigilență a plătitorului (ordonatorului) și beneficiarului cu privire la condițiile de cazare : articolele L. 4231-1 și R. 4231-3 din Codul Muncii
 Definirea condițiilor de cazare minime care trebuie respectate :- Sancțiune în caz de cazare în condiții care prejudiciază demnitatea : articolul 225-14 din Codul Penal

Obligația de informare a întreprinderilor utilizatoare care recurg la salariați detașați puși la dispoziție de întreprinderi de muncă temporară, înființate în afara Franței

Întreprinderea utilizatoare înființată în Franța care recurge la salariați detașați puși la dispoziție de o întreprindere de muncă temporară înființată în afara Franței trebuie să o informeze pe aceasta din urmă cu privire la regulile aplicabile acestor salariați în materie de remunerație pe durata punerii lor la dispoziție în Franța.

Întreprinderea utilizatoare înființată în afara Franței care, pentru a-și desfășura activitatea în Franța, recurge la salariați detașați puși la dispoziție de o întreprindere de muncă temporară înființată tot în afara Franței trebuie ca, înainte de detașare, să o informeze pe aceasta cu privire la această detașare, precum și la regulile aplicabile salariaților săi pe durata punerii lor la dispoziție în Franța. Pentru a afla informațiile ce trebuie comunicate, faceți clic aici.

Referințe juridice pentru a continua :
  Obligația de informare a întreprinderii utilizatoare înființate în Franța : articolul L. 1262-2 din Codul Muncii (V).
  Obligația de informare a întreprinderii utilizatoare înființate în afara Franței : articolul L. 1262-2 din Codul Muncii (IV) ; ordinul din 28 iulie 2020.