Pe scurt : detașarea salariaților

- Sunteți o întreprindere neînființată în Franța și doriți să trimiteți unul sau mai mulți salariați pentru a presta servicii în Franța ?
- Sunteți salariat al unei întreprinderi neînființate în Franța și sunteți pe punctul de a îndeplini o misiune în Franța pentru angajatorul dumneavoastră ?

Sunteți interesați de regimul de detașare a salariaților în Franța.

Întreprinderile înființate în afara Franței își pot detașa salariații temporar în Franța. În acest caz, acestea trebuie să respecte mai multe condiții și formalități obligatorii și să aplice salariaților detașați prevederile dreptului muncii francez în anumite domenii.

Regulile prezentate în această sinteză se referă numai la definițiile, condițiile și formalitățile de detașare prevăzute de legislația muncii. De fapt, există alte reguli și formalități, în special în legislația aplicabilă securității sociale a salariaților detașați. Pentru informații suplimentare, vizitați situl internet al CLEISS

Regimul de detașare : condiții și formalități care trebuie respectate

Codul muncii oferă garanții și drepturi angajatorului și salariatului(salariaților) detașat(ți) cu condiția ca formalitățile și condițiile prealabile să fie respectate.

Condițiile care trebuie îndeplinite (…)

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul :
1. Să fie stabilit legal în țara de origine și să desfășoare aici, cu adevărat, activități substanțiale diferite de cele referitoare numai la gestiunea internă și/sau administrativă.
2. Să respecte unul dintre cele patru cazuri de recurgere la regimul de detașare :
- Executarea unui contract de prestări de servicii ;
- Mobilitatea în cadrul aceleiași companii sau aceluiași grup (împrumutul de mână de lucru transnațional fără scop lucrativ) ;
- Executarea unui contract de punere la dispoziție între o agenție de muncă temporară externă și o întreprindere utilizatoare din Franța ;
- Realizarea unei operații în cont propriu (fără legătură contractuală cu o întreprindere franceză).

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească salariatul (dacă condițiile referitoare la angajator sunt respectate)

- Să fie salariatul unui angajator stabilit legal și care își exercită activitatea în afara Franței ;
- Să lucreze în general în numele acestuia, desfășurându-și activitatea la cererea acestui angajator pe teritoriul francez în condițiile definite în articolele L. 1262-1 sau L. 1262-2 ale Codului Muncii ;
- Să-și desfășoare temporar activitatea în Franța ;
- Să nu fie recrutat în scopul unic de a fi trimis pe teritoriul francez.

Înainte de detașare : formalități prealabile obligatorii

1- Declarația prealabilă de detașare la Inspectoratul Muncii
Înainte de începerea intervenției sale în Franța, întreprinderea trebuie să transmită o declarație prealabilă de detașare la Inspectoratul Muncii de la locul de prestare a serviciilor. Această comunicare este descărcată în mod obligatoriu de pe situl SIPSI.

2- Numirea unui reprezentant pe teritoriul Franței
Întreprinderea trebuie să numească un reprezentant pe teritoriul Franței pe durata detașării printr-un document scris în limba franceză care conține următoarele informații.
- numele, dacă este cazul denumirea societății, prenumele, data și locul nașterii ;
- adresa electronică și poștală în Franța și numărul de telefon ;
- indicarea acceptării numirii de către persoana interesată ;
- data intrării în vigoare și durata numirii care nu poate depăși perioada de detașare ;
- indicarea locului de păstrare pe teritoriul național sau modalitățile de acces la documentele care trebuie să fie puse la dispoziția agenților de control.

Acest reprezentant al întreprinderii care detașează salariații în Franța este responsabil, pe toată perioada detașării, pentru asigurarea legăturii cu agenții de control și pentru punerea la dispoziția acestora a anumitor documente pe care le va putea trimite în format scris sau digital.

Pentru activitățile de construcție din sectorul de construcții și lucrări publice, este obligatoriu un card de identificare profesională pentru toți salariații detașați și salariații detașați temporar care își desfășoară activitatea.
Pentru informații suplimentare și depunerea cererii de card pentru angajații dumneavoastră : http://www.cartebtp.fr

În timpul detașării : drepturile garantate salariatului

Sunteți un angajator și respectați condițiile de detașare enunțate mai sus ; prin aplicarea acestui regim, veți fi supus dispozițiilor codului muncii francez și convențiilor colective aplicabile salariaților întreprinderilor din același sector de activitate și înființate în Franța, în domeniile următoare :
- Libertăți individuale și colective ;
- Discriminare și egalitate profesională între femei și bărbați ;
- Protecția mamei ;
- Exercitarea dreptului la grevă ;
- Timpul de lucru, sărbătorile legale, concediile anuale plătite, concedii pentru evenimente în familie ;
- Salariul minim ; inclusiv majorări pentru orele suplimentare ;
- Sănătate și protecția muncii, vârsta de încadrare în muncă, interzicerea angajării copiilor ;
- Condiții de înscriere la fondurile de concedii și intemperii ;
- Munca ilegală (dispozițiile codului muncii împotriva muncii ilegale se vor aplica în cazul dumneavoastră, în aceeași măsură ca pentru întreprinderile înființate în Franța)

Dacă sunteți o agenție de muncă temporară externă, veți fi supusă unor obligații suplimentare (condiții de punere la dispoziție, garanție financiară)

Salariul minim

Persoana detașată trebuie să primească, pentru activitatea sa temporară în Franța, cel puțin salariul minim prevăzut de Codul Muncii. Ca urmare, salariul de bază trebuie să fie calculat pe baza sumei brute a SMIC (Salariul minim de creștere) (9,76€ la 1 ianuarie 2017).

Dacă sectorul dumneavoastră de activitate este acoperit de o convenție colectivă națională sau locală extinsă, trebuie să aplicați prevederile pentru salariații pe care îi detașați.

Pentru a dovedi că respectă salariul minim legal sau convențional, angajatorul trebuie să prezinte
- O fișă de plată pentru o detașare de cel puțin o lună ;
- Un document echivalent care să dovedească plata pentru o detașare mai mică de o lună.

Sumele vărsate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de detașare, precum cheltuieli de deplasare, cazare și masă, nu pot fi luate în considerare în calculul salariului minim și nu pot fi imputate salariatului detașat.

Timpul de lucru

În Franța, timpul de lucru legal este 35 de ore pe săptămână, de luni orele 0:00 până duminică orele 24:00.

Cu excepția aplicării unor dispoziții convenționale specifice, orele efectuate suplimentar trebuie să determine o majorare cu :
- 25% pentru 36 până la 43 ore de lucru efectuate ;
- 50% pentru mai mult de 44 de ore de lucru efectuate.

Salariatul detașat trebuie să beneficieze de un repaus zilnic de 11 ore consecutive și un repaus săptămânal de 35 de ore, inclusiv duminica.

Timpul maxim de lucru este, cu excepția derogărilor, 48 de ore pe săptămână de luni orele 0:00 până duminică orele 24:00 și 10 ore pe zi.

Pentru munca desfășurată în Franța, salariatul detașat are dreptul la un concediu de 2,5 zile lucrătoare pe lună lucrată efectiv la același angajator. Pentru o perioadă de activitate mai mică de o lună, dreptul la concediu este proporțional.

Sănătate și siguranța muncii

În calitate de angajator care prestează servicii în Franța, prin aplicarea codului muncii, sunteți responsabil pentru protecția sănătății și siguranței salariaților dumneavoastră detașați în această misiune.

În acest scop, trebuie să luați măsuri de prevenire adaptate riscurilor la care pot fi expuși salariații.
Exemple : lucrul la înălțime, coordonarea șantierului, expunerea la azbest, zgomot, regulile de utilizare și verificare a materialului, cum ar fi schele sau utilaje de ridicat, etc.

În cazul unui accident de muncă, trebuie trimisă obligatoriu o declarație la Inspectoratul Muncii în termen de 48 de ore.