Накратко : командироване на служители

Публикувано на 24.04.17 г.

- Вие сте предприятие, което не е установено във Франция и желаете да изпратите един или повече от наетите от Вас служители, за да извършат предоставяне на услуга във Франция ?
- Вие сте служител на предприятие, което не е установено във Франция и Ви предстои да бъдете командирован във Франция от Вашия работодател ?

Режимът на командироване във Франция се отнася за Вас.

Фирми, установени извън Франция, могат временно да командироват своите служители във Франция. В такъв случай те трябва да спазват няколко задължителни условия и процедури и да прилагат за командированите служители разпоредбите, предвидени от френското трудово законодателство в редица теми.

Правилата, представени в настоящото резюме, се отнасят само за определенията, условията и процедурите при командироване, предвидени в трудовото законодателство. Всъщност съществуват други правила и процедури, по-специално в законодателството, приложимо към социалната сигурност на командирования служител. За повече информация посетете уеб сайта на CLEISS

Режимът на командироване : условия и процедури, които трябва да бъдат спазвани

Кодексът на труда предоставя гаранции и права на работодателя и командирования(ите) служител(и), при условие че са спазени предварителните условия и процедури

Условия, които трябва да бъдат изпълнени (…)

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от работодателя

  1. Да бъде редовно установен в държавата по произход и да упражнява действително съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности.
  2. Да отговаря на един от четирите случая на пристъпване към режим на командироване :
  3. Изпълнение на договор за предоставяне на услуги ;
  4. Вътрешнофирмена или вътрешногрупова мобилност (транснационално заемане на работна ръка с нестопанска цел) ;
  5. Изпълнение на договор за предоставяне на разположение между чуждестранно предприятие за временна работа и предприятие – ползвател във Франция
  6. Осъществяване на дейност за собствена сметка (без договорни отношения с френско предприятие).

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от служителя (в случай че условията, които се отнасят до работодателя, са спазени)

- Да бъде служител на работодател, който е редовно установен и упражнява своята дейност извън Франция ;
- Да работи обичайно за този работодател, да изпълнява работата си по искане на този работодател на френска територия при условията, определени от членове L. 1262-1 или L. 1262-2 от Кодекса на труда ;
- Временно да изпълнява работата си във Франция ;
- Да не е назначен единствено с цел да бъде изпратен на френска територия.

Преди командироването : задължителни предварителни процедури

1 - Предварителна декларация за командироване до Инспекцията по труда
Преди началото на командироването във Франция предприятието трябва да подаде предварителна декларация за командироване в Инспекцията по труда по място на изпълнение на предоставянето на услугата. Задължително е това подаване да бъде извършено по електронен път на уеб сайта на SIPSI.

2 - Назначаване на представител на френска територия
Предприятието трябва да назначи свой представител, който е на френска територия, за периода на командироването в документ, написан на френски език и съдържащ следната информация.

- фамилното име или, ако е приложимо, търговското наименование, собственото име, датата и мястото на раждане ;
- електронен и пощенски адрес във Франция и телефонен номер ;
- указание, че въпросното лице е приело назначението ;
- датата на встъпване и продължителността на назначението, която не може да надвишава периода на командироване ;
- указание за мястото на съхранение на национална територия или условията за достъп до документите, които трябва да бъдат на разположение при поискване от представителите на контролните органи.

Този представител на предприятието, което командирова свои служители във Франция, има задължението по време на целия период на командироване да осигурява връзка с представителите на контролните органи и да държи на тяхно разположение определени документи, които да може да предостави на хартия или в електронен формат.

За строителни дейности от отрасъла на строителството и благоустройството е задължително притежаването на професионална идентификационна карта за всички командировани служители и временно наети командировани лица, които извършват строителни дейности.
За повече информация и за да подадете заявление за карта за Вашите служители : http://www.cartebtp.fr

По време на командироването : правата, гарантирани на служителя

Вие сте работодател и спазвате условията за командироване, посочени по-горе. В такъв случай съгласно този режим за Вас ще бъдат приложени разпоредбите на Френския кодекс на труда и на колективните трудови договори, приложими за служителите на предприятията от същия отрасъл на дейност и установени във Франция в следните области :

- Индивидуални и колективни свободи ;
- Дискриминация и професионално равенство между мъжете и жените ;
- Закрила при майчинство ;
- Упражняване на право на стачка ;
- Работно време, празнични дни, годишен платен отпуск, отпуски по семейни поводи ;
- Минимална работна заплата ; включително увеличения за допълнителни часова ;
- Здравеопазване и безопасност на работното място, възраст за допускане до работа , забрана за наемане на работа на деца ;
- Условия за внасяне на задължителни вноски към касите за платен отпуск и каси за закрила при лоши метеорологични условия ;
- Незаконна работа (разпоредбите на Кодекса на труда срещу нелегалната работа ще се прилагат за Вас по същия начин, както за предприятия, установени във Франция)

Ако сте чуждестранно предприятие за временна работа, за Вас ще се отнасят допълнителни задължения (условия за предоставяне на разположение, финансова гаранция)

Минимална заплата

Командированият служител трябва да получава за своята временна дейност във Франция най-малко минималната заплата, предвидена в Кодекса на труда. Следователно, основната заплата трябва да бъде изчислена, въз основа на брутната сума на минималната работна заплата (9,76 евро към 1-ви януари 2017 г.).

Ако Вашият отрасъл е обхванат от разширен национален или местен колективен трудов договор, Вие трябва да приложите неговите разпоредби за служителите, които командировате.

За да докаже спазването на минималната законова или договорна работна заплата, работодателят трябва да издаде

- фиш за заплата при командироване за срок повече или равен на един месец ;
- еквивалентен документ, удостоверяващ плащането при командироване за срок под един месец

Сумите, изплатени за покриване на разходите, произтичащи от командироването, като пътни разходи, разходи за настаняване и храна, не могат да бъдат включени в изчисляването на минималната работна заплата и не могат да бъдат за сметка на командирования служител.

Продължителност на работното време

Във Франция законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично от понеделник 0:00 ч. до неделя 24:00 ч.

Отработените часове над тази продължителност, с изключение на специалните договорни разпоредби, подлежат на увеличение с :

- 25% за отработените часове между 36-тия и 43-тия работен час ;
- 50% за отработените часове от 44-тия час нататък.

Командированият служител трябва да има правото на ежедневна почивка от 11 последователни часа и седмична почивка от 35 часа седмично, която включва неделята.

Максималната продължителност на работното време e, освен при изрично разрешение, 48 часа седмично от понеделник 0:00 ч. до неделя 24:00 ч. и 10 часа на ден.

За работата си във Франция командированият служител има право на платен отпуск от 2,5 работни дни на месец действително положен труд при един и същ работодател. За период на дейност, по-кратък от един месец, правото на платен отпуск е пропорционално.

Здравеопазване и безопасност на работното място

Като работодател, предоставящ услуги във Франция, Вие сте, съгласно прилагането на Кодекса на труда, отговорен за защитата на здравето и безопасността на Вашите командировани служители по време на тяхното командироване.

Във връзка с това Вие трябва да приложите превантивни мерки, съответстващи на рисковете, на които може да бъдете изложени.

Примери : работа на височини, координация на обекта, излагане на азбест, шум, правила за използване и тестване на оборудване като скелета, подемни съоръжения и т.н.

В случай на трудова злополука трябва задължително да бъде изпратена декларация до Инспекцията по труда в срок от 48 часа.