Informacja skrócona : oddelegowanie pracowników

Opublikowana dnia 24.04.17

- Państwa firma nie posiada siedziby na terenie Francji i zamierza oddelegować swojego pracownika lub pracowników w celu wykonania określonej pracy we Francji ?
- Jest Pan/i pracownikiem firmy nieposiadającej siedziby na terenie Francji, oddelegowanym przez swoje przedsiębiorstwo w celu wykonania określonej pracy we Francji ?

Jeżeli tak, obowiązują Państwa francuskie przepisy dotyczące oddelegowania pracowników.

Firmy nieposiadające siedziby na terenie Francji mogą tymczasowo oddelegować swoich pracowników do Francji. W takim przypadku muszą one jednak ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków i formalności oraz stosować w odniesieniu do pracowników oddelegowanych określone przepisy francuskie obowiązujące w zakresie poszczególnych aspektów oddelegowania.

Zasady przedstawione w tej skróconej dokumentacji dotyczą obejmują jedynie definicje, warunki i formalności określone obowiązującymi przepisami prawa pracy. Istnieją również inne obowiązujące przepisy, w szczególności dotyczące ochrony socjalnej pracowników oddelegowanych. Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej CLEISS.

Przepisy obowiązujące w odniesieniu do pracowników oddelegowanych : warunki i formalności, które muszą zostać spełnione

Francuski Kodeks Pracy określa pewne gwarancje i prawa, przysługujące zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi(om) oddelegowanemu(ym), pod warunkiem spełnienia obowiązujących warunków i formalności.

Warunki, które muszą zostać spełnione (…)

Warunki, które muszą zostać spełnione przez pracodawcę

1. Posiadanie siedziby w kraju pochodzenia i rzeczywiste prowadzenie w nim działalności gospodarczej, wykraczającej poza zadania dotyczące jedynie zarządzania wewnętrznego i/lub administracyjnego.
2. Spełnienie wymogów dotyczących jednego z czterech przypadków umożliwiających oddelegowanie pracowników :

- Wykonywanie umowy dotyczącej świadczenia usług ;
- Mobilność wewnątrzfirmowa lub wewnątrzgrupowa (udostępnienie zasobów ludzkich do innego kraju bez celów zarobkowych) ;
- Wykonywanie umowy dotyczącej udostępnienia pracowników, zawartej pomiędzy zagraniczną firmą pośrednictwa pracy, a przedsiębiorstwem przyjmującym we Francji ;
- Realizacja określonej operacji na własną rzecz (bez zawarcia jakiejkolwiek umowy z żadną firmą francuską).

Warunki, które muszą zostać spełnione przez pracownika (jeżeli warunki obowiązujące pracodawcę są spełnione)

- Zatrudnienie przez pracodawcę posiadającego siedzibę i rzeczywiście prowadzącego działalność gospodarczą poza terytorium Francji ;
- Stałe zatrudnienie przez danego pracodawcę i wykonywanie pracy na jego rzecz na terenie Francji w sposób zgodny z postanowieniami artykułu L. 1262-1 lub L. 1262-2 francuskiego Kodeksu Pracy ;
- Wykonywanie pracy na terenie Francji jedynie tymczasowo ;
- Nie jest dozwolone przeprowadzenie rekrutacji pracownika specjalnie w celu wysłania go do pracy na terenie Francji.

Przed oddelegowaniem konieczne jest wypełnienie obowiązujących formalności wstępnych

1 - Złożenie do urzędu inspekcji pracy deklaracji dotyczącej oddelegowania pracownika

Przed rozpoczęciem prac na terenie Francji, firma musi przesłać deklarację dotyczącą oddelegowania pracownika do urzędu inspekcji pracy właściwego dla miejsca, w którym praca będzie wykonywana. Deklaracja ta musi obowiązkowo zostać przesłana w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny SIPSI.

2 - Wyznaczenie przedstawiciela przebywającego we Francji

Firma musi wyznaczyć swojego przedstawiciela przebywającego we Francji na cały okres oddelegowania, sporządzając w tym celu pisemny dokument w języku francuskim, obejmujący informacje wymienione poniżej.

- nazwisko lub nazwa firmy, imię, data i miejsce urodzenia ;
- adres poczty elektronicznej i poczty zwykłej we Francji oraz numer telefonu ;
- potwierdzenie akceptacji przez wyznaczoną osobę pełnienia obowiązków przedstawiciela firmy ;
- termin wejścia w życie i okres obowiązywania wyznaczenia, który nie może przekraczać okresu oddelegowania ;
- określenie miejsca przechowywania na terytorium kraju lub warunków dostępu do dokumentacji, która musi być dostępna dla pracowników organów kontroli.

Przedstawiciel firmy, która oddelegowuje pracowników do Francji odpowiada - przez cały okres oddelegowania - za wszystkie relacje z pracownikami organów kontroli i za udostępnienie im wymaganych dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku firm prowadzących działalność w branży budownictwa, wszyscy pracownicy oddelegowani, w tym także pracownicy oddelegowani tymczasowo uczestniczący w wykonywaniu jakichkolwiek prac muszą posiadać służbową kartę identyfikacyjną.

Szczegółowe informacje i wnioski dotyczące uzyskania kart służbowych dla pracowników Państwa firmy : http://www.cartebtp.fr

Prawa przysługujące pracownikowi w okresie oddelegowania

Jeżeli Państwa firma spełnia wszystkie wymienione powyżej warunki oddelegowania pracowników, będą Państwo podlegać obowiązującym przepisom francuskiego Kodeksu Pracy oraz postanowieniom porozumień zbiorowych pracowników danego sektora działalności we Francji, w odniesieniu do następujących aspektów :

- Prawa indywidualne i zbiorowe ;
- Brak dyskryminacji i zapewnienie równouprawnienia płci w zakresie stosunków pracy ;
- Ochrona w okresie macierzyństwa ;
- Prawo do strajku ;
- Czas pracy, dni wolne, płatne urlopy roczne, urlopy z tytułu ważnych zdarzeń rodzinnych ;
- Wynagrodzenie minimalne, w tym podwyższone stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ;
- Przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalny wiek rozpoczęcia pracy, zakaz zatrudniania dzieci ;
- Warunki przystępowania do funduszy urlopów wypoczynkowych ;
- Zatrudnienie nielegalne (dotyczące zatrudnienia nielegalnego przepisy francuskiego Kodeksu Pracy będą obowiązywać Państwa firmę w taki sam sposób, jak wszystkie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie Francji).

Jeżeli są Państwo firmą zagraniczną prowadzącą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, będą obowiązywać Państwa dodatkowe obowiązki (dotyczące warunków udostępniania pracowników i gwarancji finansowych).

Minimalne wynagrodzenie

Pracownik oddelegowany musi otrzymywać za swoją pracę wykonywaną na terenie Francji co najmniej minimalne wynagrodzenie określone postanowieniami francuskiego Kodeksu Pracy. W związku z powyższym, wynagrodzenie podstawowe musi być obliczone na podstawie kwoty brutto obowiązującej francuskiej płacy minimalnej (SMIC) (na dzień 1 stycznia 2017 r. wynoszącej 9,76€ za godzinę).

Jeżeli w sektorze, w którym Państwa firma prowadzi działalność zawarte zostało porozumienie zbiorowe o znaczeniu krajowym lub rozszerzone porozumienie miejscowe, jego postanowienia obowiązują również w odniesieniu do Państwa pracowników oddelegowanych.

Aby udowodnić fakt przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego lub określonego postanowieniami ustawy lub porozumienia zbiorowego, pracodawca musi przedstawić

- zestawienie dotyczące wynagrodzenia w przypadku, jeśli okres oddelegowania wynosi co najmniej jeden miesiąc ;
- dokument równoważny stanowiący potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia w przypadku okresu oddelegowania krótszego, niż jeden miesiąc.

Wypłacone kwoty dotyczące zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem, takich jak koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nie mogą być uwzględniane w zakresie obliczania wynagrodzenia minimalnego i nie mogą być ponoszone przez pracownika oddelegowanego.

Czas pracy

We Francji, ustawowy czas pracy wynosi 35 godzin tygodniowo, licząc od poniedziałku o godzinie 0.00 do niedzieli o godzinie 24.00.

Jeżeli w zawartych porozumieniach zbiorowych nie zostało określone inaczej, w przypadku jakichkolwiek godzin nadliczbowych w stosunku do określonego powyżej czasu pracy obowiązują następujące podwyżki wynagrodzenia :

- o 25% za godziny nadliczbowe od 36-ej do 43-ej ;
- o 50% za wszystkie kolejne godziny począwszy od godziny 44-ej.

Pracownik oddelegowany musi mieć prawo do wypoczynku dziennego obejmującego 11 kolejnych godzin i wypoczynku tygodniowego obejmującego 35 godzin w tygodniu, w tym niedzielę.

Za wyjątkiem przypadków podlegających zwolnieniom, maksymalny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo, licząc od poniedziałku o godzinie 0.00 do niedzieli o godzinie 24.00 oraz 10 godzin dziennie.

Z tytułu pracy wykonywanej na terenie Francji, pracownik oddelegowany ma prawo do urlopu wynoszącego 2,5 dni roboczych miesięcznie w odniesieniu do całego okresu pracy rzeczywiście wykonanej dla danego pracodawcy. W razie wykonywania pracy przez okres krótszy od jednego miesiąca, czas urlopu jest obliczany proporcjonalnie na zasadzie pro rata.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jako pracodawca świadczący usługi na terenie Francji, zgodnie z obowiązującymi przepisami francuskiego Kodeksu Pracy Państwa firma ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników oddelegowanych.

W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do zastosowania środków zapobiegawczych odpowiadających zagrożeniom, na jakie Państwa pracownicy mogą być narażeni.

Przykładowo, środki te mogą dotyczyć wykonywania pracy na wysokości, koordynacji prac na placu budowy, narażenia na działanie azbestu lub hałas, a także zasad wykorzystywania i kontroli wyposażenia takiego, jak rusztowania, urządzenia podnośnikowe itp.

W razie wypadku przy pracy, odpowiednia deklaracja musi obowiązkowo zostać przesłana do właściwego urzędu Inspekcji Pracy w terminie 48 godzin.