Detaşarea temporară în Franţa a unui salariat de la o societate străină

1/ Care sunt situaţiile vizate ?

Detaşarea transnaţională a muncitorilor, conform Codului Muncii (articolele L.1261-1 până la L.1263-2 şi R.1261-1 până la R. 1264-3 din Codul Muncii), vizează ipotezele în care un angajator stabilit în afara Franţa potrivit legilor, încredinţează o misiune specifică salariaţilor săi care trebuie executată în Franţa, fiind stabilit că, odată ce misiunea a fost îndeplinită, salariaţii îşi reiau activitatea în cadrul societăţii lor originare.

Regulile „detaşării transnaţionale a muncitorilor” se aplică astfel angajatorilor din afara Franţei care sunt solicitaţi să-şi desfăşoare activitatea în Franţa în următoarele 4 cazuri :

- prestarea de servicii : „prestările de servicii” sunt activităţi de natură industrială, comercială, artizanală, liberală sau agricolă, realizate în cadrul unui contract, semnat între o societate prestatoare şi destinatarul acestei prestaţii, În schimbul unui preţ convenit între ei. În special, sunt vizate toate operaţiile de antrepriză (sectorul de construcţii şi lucrări publice…).

- mobilitate în cadrul grupului : de exemplu, leasing de personal fără obţinere de profit între întreprinderi ale aceluiaşi grup sau întreprinderi ale aceleiaşi societăţi, având de exemplu ca obiectiv o misiune, o perioadă de instruire…

- leasing de salariaţi pentru lucrări temporare : o societate pentru lucrări temporare, stabilită potrivit legilor în străinătate, poate detaşa salariaţi la o societate utilizatoare din Franţa.

- realizarea unei operaţii în interes propriu : de exemplu, o întreprindere stabilită în străinătate, proprietară de plantaţii în Franţa, detaşează aici salariaţi temporar pentru a tăia pădurea.

Angajatorul stabilit în afara Franţei trebuie să desfăşoare o activitate semnificativă în ţara sa de origine, pentru a putea trimite în Franţa salariaţii săi în calitate de muncitori detaşaţi. Dacă se dovedeşte că întreprinderea prestatară desfăşoară o activitate regulată, stabilă şi continuă în Franţa, trebuie să se stabilească acolo, iar salariaţii săi trebuie să respecte regulile Codului Muncii în totalitate.

În schimb, chiar dacă durata prestaţiei poate varia în funcţie de importanţa sarcinii de îndeplinit de la o zi la mai multe luni, detaşarea trebuie să păstreze un caracter temporar.

În Franţa, practicarea anumitor profesii este reglementată : medicii, arhitecţii, şoferii de taxi, experţii contabili, activităţile de asigurări, de pază… În cazul detaşării salariaţilor, întreprinderea care aparţine uneia dintre aceste profesii trebuie să poată furniza declaraţii, autorizări, documente justificative sau diplome necesare în Franţa pentru a le practica.

Angajatorii şi salariaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la detaşarea transnaţională a muncitorilor sau care doresc să alerteze serviciile de inspecţie a muncii în legătură cu anumite situaţii pot contacta Direcţia departamentală a muncii de unde a fost executată prestarea în Franţa.

2/ Care sunt formalităţile prealabile detaşării ?

2.1 Declaraţie prealabilă obligatorie

Înainte de începerea prestării, angajatorul trebuie să trimită o declaraţie prealabilă a detaşării Direcţiei Departamentale a Muncii acolo unde se efectuează prestarea (sau de la primul loc de activitate în cazul unei prestări „itinerante”) în limba franceză, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin fax sau prin transmitere electronică.

- Vezi cele trei modele de declaraţie prealabilă online (contract de prestare de servicii, mobilitate în cadrul grupului, detaşare în interes propriu)

- Vezi lista Direcţiilor Departamentale ale Muncii

În lipsa declaraţiei prealabile de detaşare făcută de către angajator, se va percepe o amendă pentru contravenţii de categoria a patra (articolul R. 1264-1 din Codul Muncii) sau 750 euros maximum (cf. article 131-13 code pénal).

2.2 Cerere de autorizaţie de muncă (pentru angajatorii stabiliţi într-un stat terţ)

Numai angajatorii stabiliţi într-un stat terţ (în afara UE, EEE, Elveţiei) care doresc să-şi detaşeze salariaţii, cetăţeni ai statelor terţe, în Franţa, trebuie să solicite să li se elibereze o autorizaţie de muncă pe durata perioadei lor de activitate în Franţa. Trebuie să adreseze cererea Direcţiei Departamentale a Muncii din locul unde îşi vor desfăşura activitatea salariaţii lor.

Cetăţenii statelor terţe (în afara UE, EEE, Elveţiei) angajaţi permanent de o întreprindere înfiinţată în UE, EEE sau Confederaţia elveţiană pot fi detaşaţi în Franţa fără să trebuiască să prezinte o autorizaţie de muncă dacă sunt titulari ai unui titlu care îi autorizează să se stabilească şi să muncească în ţara unde este stabilit angajatorul lor (articolul R. 5221-2, 2° din Codul Muncii). - pentru informaţii suplimentare, consultaţi situl Ministerului Imigraţiei.

3/ Care sunt regulile aplicabile ?

3.1 Angajatorii sunt supuşi, pe durata detaşării salariaţilor lor în Franţa, regulilor franceze pentru anumite materii în mod restrictiv enumerate în articolul L. 1262-4 al Codului Muncii.

Regulile franceze cuprind :
- dispoziţiile legislative şi reglementare,
- regulile provenite din acorduri şi convenţii colective care se aplică salariaţilor francezi care desfăşoară o activitate identică cu cea desfăşurată de salariaţii detaşaţi

Angajatorii trebuie să se conformeze dispoziţiilor franceze aplicabile în materie de condiţii de muncă şi de angajare a salariaţilor. A se vedea descrierea dispoziţiilor franceze aplicabile salariaţilor pe durata detaşării lor în Franţa

3.2 Dispoziţiile codului muncii a căror aplicare este exclusă

Nu se aplică salariaţilor detaşaţi dispoziţiile legislaţiei muncii franceze cu privire la încheierea şi la desfacerea contractului de muncă, reprezentarea personalului, pregătirea profesională, prevedere. De fapt, pentru aceste materii diverse, se aplică legislaţia ţării de origine a salariaţilor detaşaţi.

3.3 Reguli speciale

- Accident de muncă

Când un salariat detaşat, neafiliat unui regim francez de asistenţă socială, este victima unui accident de muncă în Franţa, este trimisă o declaraţie de accident de muncă inspectorului muncii de unde a avut loc accidentul prin întreprinderea gazdă (sau prin angajatorul salariatului detaşat dacă este vorba de o detaşare în interesul societăţii).

- Afilierea la un regim de asistenţă socială

Angajatorii stabiliţi în afara Uniunii Europene trebuie să prezinte imediat, la cererea Inspecţiei Muncii, o atestare a legalităţii situaţiei lor sociale :

- fie provenind din statul lor de origine, dacă acesta este semnatar al unei convenţii bilaterale de asistenţă socială cu Franţa (pentru a consulta lista statelor care au semnat o convenţie bilaterală cu Franţa, consultaţi situl Centrului de Relaţii Europene şi Internaţionale pentru Asistenţă Socială (CLEISS) (www.cleiss.fr).

- fie provenind de la organismul francez care acoperă cotizaţiile sociale, în caz contrar.

- Operaţiuni de cabotaj în transporturile rutiere şi fluviale

Regulile de detaşare definite de codul muncii se aplică salariaţilor întreprinderilor de transport din afara Franţei care efectuează operaţiuni de cabotaj în Franţa.
„Cabotajul” se poate defini ca o prestare de transport de mărfuri sau de persoane între două puncte de pe teritoriul naţional

Există mai multe tipuri de cabotaj.
- cabotaj rutier de persoane sau de mărfuri
- cabotaj fluvial de persoane sau de mărfuri

Pentru orice operaţiune de cabotaj care depăşeşte opt zile, întreprinderile de transport trebuie să transmită o declaraţie prealabilă de detaşare, specifică inspecţiei muncii de la locul plecării primei operaţiuni de cabotaj
Nu uitaţi ! Începând de la 19 aprilie 2010, operaţiunile de cabotaj rutier sau fluvial nu mai sunt supuse obligaţiei de a prezenta o declaraţie de detaşare dacă nu depăşesc 8 zile (în baza decretului nr. 2010-389 din 19 aprilie 2010).

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE, despre condiţiile de cabotaj şi noile reglementări în vigoare cu privire la transportul rutier de mărfuri, consultaţi broşura disponibilă în şase limbi (franceză, germană, engleză, spaniolă, italiană şi polonă) online pe site-ul Ministerului de Transporturi la următoarea adresă :www.developpement-durable.gouv.fr (« transports et sécurité routière »/« secteur routier »/« plaquette d’information » - „transporturi şi securitate rutieră”/”sectorul rutier”/”broşură nformativa

- Salariaţi agricoli

În ceea ce priveşte orele de lucru, repaus şi concedii, salariaţii detaşaţi în Franţa într-o întreprindere din sectorul agricol (vezi lista din articolul L. 713-1 al Codului Rural) se supun dispoziţiilor Codului Muncii, cu excepţia dispoziţiilor specifice din Codul Rural (vezi articolele L. 713-1 până la L. 713-5, L. 713-13 şi L. 713-19 până la L. 713-22 din codul rural cu privire la orele de lucru şi articolele L. 714-1 până la L. 714-8 cu privire la repaus şi concedii).

4/ În cazul unui control, ce documente poate cere Inspectoratul Muncii angajatorului ?

Serviciile de control sunt autorizate să ceară transmiterea imediată de către angajator a unei liste restrânse de documente, care trebuie să fie redactate în limba franceză şi să indice sumele în euro (vezi articolul R. 1263-1 din Codul Muncii) :

- documentul care atestă legalitatea situaţiei sociale a angajatorului, în cazurile în care întreprinderea sa este stabilită în afara Uniunii Europene,

- autorizaţie de muncă pentru salariaţii cetăţeni ai statelor terţe, după caz (vezi punctul 2.2)

- documentul care atestă un examen medical în ţara de origine, echivalent celui efectuat în Franţa, pentru angajatorii stabiliţi într-o ţară din UE, EEE sau al Confederaţiei elveţiene,

- buletinele de calcul pentru fiecare salariat detaşat sau orice document echivalent (când detaşarea este de cel puţin o lună) sau orice document care dovedeşte respectarea remunerării minime.

- documentul care atestă obţinerea unei garanţii financiare sau orice document echivalent (pentru întreprinderile de muncă temporară).

În cazul neprezentării acestor documente la Inspectoratul Muncii se va percepe o amendă prevăzută pentru contravenţiile de categoria 3 adică 450 euro maximum (art. 131-13 code pénal), şi poate, de asemenea, să fie considerat un delict de obstrucţionare a funcţiilor agentului de control, care este pedepsit cu închisoare de un an şi o amendă de 3.750 euro (articolul L. 8114-1 din Codul Muncii).

5/ Care sunt recursurile ?

Recursul în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă : Articolul R. 1412-5 al Codului Muncii oferă posibilitatea salariaţilor detaşaţi de a face contestaţii cu privire la drepturile care le sunt recunoscute în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă în jurisdicţia în care s-a efectuat prestarea. Dacă prestarea se efectuează sau s-a efectuat în locuri amplasate în jurisdicţia mai multor Consilii de conciliere a conflictelor de muncă, aceste contestaţii pot fi făcute către oricare din aceste jurisdicţii (carte juridică online la adresa următoare : www.carte-judiciaire.justice.gouv.fr). _Salariaţii pot să facă contestaţii, de asemenea, către jurisdicţia competentă a ţării întreprinderii angajatorului lor.

6/ Informaţii suplimentare

Angajatorii şi salariaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la detaşarea transnaţională a muncitorilor sau care doresc să alerteze serviciile de inspecţie a muncii în legătură cu anumite situaţii pot contacta Direcţia departamentală a muncii de unde a fost executată prestarea în Franţa.

pdf Anexă (novembre 2012) Téléchargement (88.5 ko)

Detaşarea temporară în Franţa a unui salariat de la o societate străină : Care sunt drepturile dvs.?

pdf [Roumain] Care sunt drepturile dvs.? Téléchargement (1.5 Mo)